Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-01-2017

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ a¢æ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: GµÁ £ÀUÀgÀ (n.J¸À) gÀªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ G«Äð¼Á ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÆ® ¥Ánî JA§ÄªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀgÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-01-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EvÀÄÛ, zÉÆqÀØ C½AiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CªÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÆ® ¥Ánî EªÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CªÀÄÆ® EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ §UÉÎ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀjUÉ PÀtÂÚ£À ¸ÀªÀĸÀå ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ£À £ÉÆA¢zÀÄÝ fêÀ£À ªÀåxÀð CAvÀ PÉÆgÀV ¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É PÉÆuÉAiÀÄ°è£À bÁªÀtÂAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 01/2017, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ಮೋರೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ರವರ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಾವರಾವ ಮೊರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಕರ ಜಮಿನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಮಿನಿನ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ ಬ್ಯಾಂಕ ದಾಡಗಿಯಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಬೇಳೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಶನಲ ಬ್ಯಾಂಕ ದಾಡಗಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-01-2017 ರ ಮುಂಜಾನೆ 0600 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1000 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2017, PÀ®A JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ 4(1), 4(1)(J) ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JA.JA.¹.Dgï ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994, ¤AiÀĪÀÄ 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 42 eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÉA¥ÀÄ PÀlÖqÀ PÀ®Äè (¯ÁålgÉÃl) UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 167 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï CzÀgÀ ¸ÀASÉå PÉJ-32/ nJ-1549 CzÀgÀ C.Q 2,00,000/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 l£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÉA¥ÀÄ PÀlÖqÀ PÀ®Äè vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï JAf£À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/r-4184 EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄtÄÚ vÀÄA§ÄªÀ, ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPÀÖgï JAf£À (qÀÆdgï) EzÀÄÝ MlÄÖ CzÀgÀ C.Q 1,50,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ PÀ®Äè ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¯Áj ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J-38/4610 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 6,00,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ C°è UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æñÉÊ¯ï £Á« UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¢üPÁj, ²ªÀgÁd ¥Ánïï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܼÀ ¥Àjò®£ÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀܽAiÀÄjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ºÉÆ¯ï ¸ÀªÉð £ÀA. 167 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄeÁ»zÀÝ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀC° zsÀªÀĸÁ¥ÀÆgÀ, 2) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ¹¯Á®«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÀtÂUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¼Àw ªÉÆÃduÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀ vÉUÉzÀ PÀlÖqÀ PÀ°è£À CAzÁdÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß vÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï, MAzÀÄ mÁæPÀÖgï JAf£À (qÉÆÃdgÀ) ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯Áj £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ d¦Û ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è M¦à¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ, d«ÄãÀÄzÁgÀgÀ, ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2017, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), (11) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÁfSÁ£À vÀAzÉ ªÉÄʧħ¸Á§, 2) ¸Á»ÃzÀ, 3) ªÀĺÀäzÀ, 4) CªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀSÁ£À, 5) CdgÀ, 6) CPÀâgÀ, 7) ±ÀQïï, 8) ªÀĺɧħ , 9) C¥sÀgÉÆÃd, 10) U˲AiÀiÁ¨ÉÃUÀA, 11) ªÀĺÀäzÀ DjÃ¥sï, 12) ºÁf vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÉ 25 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©ât gÁqÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ »ÃgÁ ¥Á¢ð ¸Á: amÁÖ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ F Hj£À°è fêÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤ÃªÀÅ F Hj£À°è EzÀÝgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ «rAiÉÆà vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á¢ð ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ CªÀgÀ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯É »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÁzÀ 2) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ EªÀ½UÉ ºÉuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ 3)  CdÄð£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ EªÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 4) PÀȵÀÚ vÀAzÉ eÉÊ¥Á® EªÀ¤UÉÆ ¸ÀºÀ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, 5) gÀAfvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀ¤UÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è gÁr¤AqÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 6) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ¤UÉÆ ¸ÀºÀ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: