Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 7, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-01-2017

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2017, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAiÀÄÆj UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §UÀzÀ¯ï gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: eÉøÁÌA£À°è ¯ÉÊ£ÀªÀÄå£ï PÉ®¸À ªÀÄgÀPÀÄAzÁ «¨sÁUÀzÀ°è, ¸Á: §UÀzÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-9058 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ UÁtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-9303 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

No comments: