Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 8, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-01-2017

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸಾ: ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ ರವರ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಪುಡಲಿಕಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ ಇತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಸರಾಯಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯವುದು ಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಶೊಕ ಈತನು 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದನು, ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಶೋಕ ಈತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡದೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2017 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೃತ ಅಶೋಕ ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2017, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁrzÀ ®Qëöäà PÁAiÀÄðPÉÌ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É, 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆgÉ, 3) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ C¸ÀÄgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÉÄúÀPÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸À JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-3488 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉĺÀPÀgÀ ClÖUÁð gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj ¦.AiÀÄÄ.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ClÖUÁð PÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ PÉêÀ® EAf£À ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, Hj£À ©ªÁf ªÁUÀäqÉ gÀªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ §AzÀÄ J®èjUÀÆ ¤Ã®AUÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ C¸ÀÄgÉ, UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆgÉ gÀªÀgÀÄ ªÉĺÀPÀgÀzÀ°è E½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã®AUÁ ¸ÁUÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®UÁ°£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÉÆÃVAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ £ÉnÖ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀ ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ¤Ã®AUÁ¢AzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, UÉÆÃ¥Á® ªÉÆgÉ ºÁUÀÄ UÉÆëAzÀ C¸ÀÄgÉ gÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÀgÀ¥Á UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄ¯É EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è AiÉÆÃUÁ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄUÀ ºÀµÀðzÀ¤UÉ J©â¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©UÀ vÉgÉzÀÄ CAUÀr GqÀÄUÀ®Ä ºÉÆzÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw,  ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ ±É±ÁAPÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄ EzÁÝUÀ ªÀÄUÀ ±É±ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÉAqÀw EgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ vÀªÀÄäÛ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr J®ègÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ jªÁ®égÀ vÉÆÃj¹ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹ JzÉUÉ jêÁ®égÀ ºÀaÑ »A¢AiÀÄ°è zÀÄPÁ£À¸É ¯ÁAiÉÄøÉÆà ¨ÁåUÀ zÉêÀ £À»vÉÆà vÉgÉPÉÆ AiÀÄA» oÉÆÃPÀzÀÄAUÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ jªÁ®égÀ EzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ jªÁ®égÀ vÀÄA©¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀÄ ¨ÉqÀØ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÁ £ÉÆÃr M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÀaÑzÁUÀ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÁUÀ C®ªÀiÁgÁzÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 35 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 12,30,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw E§âjUÀÆ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý MtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆAr vÉUÉzÀÄ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ CAzÁdÄ 22 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀ M¼ÀV£ÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð zsÀj¹zÀÝgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî-¤qÀªÀAZÁ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï UÉÆÃzÁªÀiï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ§ºÀgÀ JA§ £À¸ÀÄ©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) ªÀĺÀäzï ªÁºÉèï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÉÊeÉÆÃ¢Ý£ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA EªÀ£À ºÀwÛgÀ 750/- gÀÆ., 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ DqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 810/- gÀÆ., 3) «oÀ×® vÀAzÉ D±É¥Áà CQð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 570/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2130/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017, PÀ®A 15(J), 32(3) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå EvÀgÀjUÉ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ¨Á§Ä ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆüÉî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ 180 JA.J¯ï.£À UÁvÀæzÀ UÁf£À ¨ÁnèAiÀÄ°è 90 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï [a®ègÉ ªÀÄzÀå] ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸À ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: