Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 9, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2017

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/17 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-


¢£ÁAPÀ 08/01/2017 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÀßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀvÀªÁgÉ ¸Á|| gÁdVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 Dgï 7365 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀªÀÄä ºÉÆl®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ ¹AzÉÆ® UÁæªÀÄzÀ ²®Ä¨É ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J39 PÀÆå 2173 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: