Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 11, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-01-2017

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2017 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0830 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁdgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: CA¨ÁzÁ¸ÀUÀ°è Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀ«£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà gÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: EA¢gÀªÀiÁä £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÆî¥ÀÆgÁ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÀÄtÂUÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉʯÁ£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁ¢üPÁ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀ¥Áà ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀªÀÅ¢®è, UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ MAzÉÆAzÀÄ ¸À® vÁ£ÀÄ ¸Á¬ÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¼ÁîªÀiÁ¸É ºÀ§âPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀPÉÆ̪ÉÄä aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ºÁUÉ EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ gÁwæ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀ£ÀVzÀÝ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹UÉ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ªÉÊgÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017, PÀ®A 504, 323, 324, 308, 354, 506, 109, 143, 147, 148 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾ: ಸದ್ಲಾಪೂರ ಪ್ರತಿ ಮೂರುವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತೂವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಕಾಶೀನಾಥ ಇಬ್ಬರು ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿಂತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 10-01-2017 ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಾವ ಹರಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಊರಿನ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಜಮಾದಾರ, ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಇವರು ಬಂದು ಗುಡಿಯ ಓಳಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಣ್ಣ ಕಾಶಿನಾಥ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಓಳಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಗಾವು ಹರಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರ್ದಳೆ ಆಗತ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾ ಬರಬೇಡರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಜಮಾದಾರ ಇವನು ಇವೆರಿಗೆ ಬಿಡ ಬೇಡರಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಭೀಮಶಾ ಇವನು ನೀ ಯಾವ ತೀಸ್ ಮಾರ್ಕ ಇದ್ದಿ ನಿಂದು ನಮ್ಮೂರಾಗ ಬಕ್ಕಳು ಆಗ್ಯಾದ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಸುನೀಲ್ ಇವನು ನಿಂದ ಊರಾಗ ಬಕ್ಕಳು ಆಗ್ಯಾದ ನೀವ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಗುಡಿ ಓಳಗೆ ಹೋಗ ಬ್ಯಾಡರಿ ಅನ್ನವರು ಗುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ ಎನೂ ಅಂತ ಬೈದು ತಲವಾರಿನಿಂದ ಸದರಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೇಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಇವನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶ ಇವನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಹೇಶ ಇವನ ಎಡಗೈಗೆ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಸದರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಚಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಕಾಶೀನಾಥ ಇವನು ಯಾಕರೊ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಇತನು ನಿಂದು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನದು ಊರಾಗ ಬಕ್ಕಳ ಆಗ್ಯಾದ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸದರಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಶೀನಾಥ ಇವನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹೆಮಣೆ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಾಶೀನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಶಿವಶರಣ ಬಾಬೊಣ್ಣೊರ ಇವನು ನಿಂದು ಊರಾಗ ಬಕ್ಕಳು ಆಗ್ಯಾದ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಭೀಮಶಾ ಇವನು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಸೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಮಾಣಿಕ ಜಮಾದಾರ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ತೋಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಭೀಮಶಾ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಇವನು ತಾಯಿಗೆ ನಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಭೀಮಶಾ ಇವನು ತಾಯಿಯ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಸುನೀಲ್ ಇವನು ತಾಯಿಯ ಸೀರೆ  ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಮಾದಾರ ಇವಳು ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದಳು, ತಾಯಿ ಇವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ,  ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರಿಗೆ ಚಾಕು, ತಲವಾರ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಉದ್ದೆಶ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಊರಿನ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಶಿವರಾಯ ಜಂಬ್ಗಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರುನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕಾಶೀನಾಥ ಇಬ್ಬರು ಮುಡಬಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÉÊAiÀĨï vÀAzÉ UÀÄAqÀĵÁ ¥sÀQÃgï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©A§°, vÁ ªÀÄvÀÄÛ f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-25/n-2347 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-2017 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¨Á¹ð f¯ÉèAiÀÄ ¦A¥À£ïUÁAªï¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦A¥À£ïUÁAªï ©lÄÖ GªÀÄUÁð ªÀiÁUÀðªÁV J£ï.JZï-09 gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ²ªÁgÀzÀ UÀAr zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï-09 gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è ¢£ÁAPÀ 11-01-2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ J¸ï.Dgï.n lÆgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæªÉ¯ïì £ÀªÀÄ. PÉJ-01/J.¹-6193 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÁfzÀ vÀAzÉ JªÀiï.r §¹gÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA, ¸Á: Q±À£À ¨ÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄT rQÌ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ CAUÉÊAiÀÄ°è UÁdÄUÀ¼ÀÄ £ÀlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ dĨÉÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸À¯ÁA ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, PɼÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EªÀj§âjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: