Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 9, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-08-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-08-2017

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¹ÖÃ¥sÀ£À vÀAzÉ gÁdvÀgÀ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £À±Á ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ZÀl ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-08-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08-08-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À±Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà £À±Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JqÀUÉÊUÉ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£À£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 73 gÀ°è vÀ£Àß ¥Áèl£ÀzÀ°è£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, FvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÀvÀ£À vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±Àé£À, ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ JzÀÄjUÉ C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2017, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2017 gÀAzÀÄ WÉÆÃqÀªÁqÀ-RlPÀ aAZÉÆý PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¸ÀĮۣÁ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ WÉÆÃqÀªÁr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«í.J¸ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-38/PÀÄå-6419 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ JqÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀvÀߪÀiÁä gÀªÀgÀ vÀ®UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ. 95/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 08-08-2017 ರಂದು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದಂಬಾ ಹೋಟೆಲ ಎದುರುಗಡೆ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಶಿರೋಮಣಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಬಾತ್ಮಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ  ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಕಲಾಲ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಲಾಲ, ಸಾ: ಮುಡಬಿ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2017, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 08-08-2017 ರಂದು ವಿಳಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಹೊಟೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಎಮ್.ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಎಸ್ಐ ಜನವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ವಿಳಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹೊಟೆಲ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಭಾವುರಾವ ಮೂಲಗೆ ವಯ 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, 2) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ವಯ 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುಂಬಾರ, 3) ರಾಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ವಯ 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುಂಬಾರ, 4) ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಳೆಂಬುರೆ ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 5) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಪಾಂಚಾಳ ವಯ 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಾಂಚಾಳ, 6) ಈರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, 7) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಕೊಳ್ಳೆ ವಯ 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 8) ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 9) ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾರ ವಯ 39 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಗೂ 10) ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ವಯ 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಯತ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ವಿಳಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರೆಲ್ಲರು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1830/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 104 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2017, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2017 gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸À§â¯ï §jÃzï RįÁè ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï-¨ÁºÁgï Dl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¸À§â¯ï §jÃzï£À RįÁè ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì-21 ªÀµÀð, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä, ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀ®è¥Àà vÁ¼ÀªÀÄqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì-26 ªÀµÀð, eÁw-PÀÄgÀħ, ¸Á-¤uÁð,    3) ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ SÉÃuÉ, ªÀAiÀĸÀÄì-21 ªÀµÀð, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-«Ä¯É¤AiÀÄ¯ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ²ÃªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ,  4) CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ PÀvÀUÉ, ªÀAiÀĸÀÄì-18 ªÀµÀð, eÁw-¨ÁæºÀät, ¸Á-C°AiÀÄA§gÀ, 5) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät qÀĪÉÄä, ªÀAiÀĸÀÄì-22 ªÀµÀð, eÁw-J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á-C°AiÀÄA§gÀ, 6) ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ gÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì-27 ªÀµÀð, eÁw-gÉrØ, ¸Á-gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ, 7) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì-21 ªÀµÀð, eÁw-zsÉÆé, ¸Á-C°AiÀÄA§gÀ, 8) ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁªÀıÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì-24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-C°AiÀÄA§gÀ, 9) C«£Á±À vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà £ÁnPÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì-20 ªÀµÀð, eÁw-PÉÆð, ¸Á-±ÉÃlÖgÀ UÀ°è CA¨ÉÃqÀPÀgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVÃj, ¸ÀzÀå:  ¦qÀ§Äèr PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 10) ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®SÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì-22 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, ¸Á-«Ä¯É¤AiÀĪÀiï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ²ÃªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è J¯Áè PÀqɬÄAzÀ CªÀjUÉ WÉÃgÁªï ºÁQ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®èjUÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjªÀÄzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 6500/- ªÀÄvÀÄÛ DlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: