Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 11, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-08-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-08-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä vÀÄPÀÌ¥Áà @ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪ÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï5620 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÉÆÃAiÀÄ® ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ CgÀtåzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀA¢ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆlgÀ PɼÀUÉ §A¢zÀÝjAzÀ vÀÄPÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à ºÀA¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzïjAzÀ ºÀA¢ C°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀÄPÀÌ¥Áà EvÀ£À 2 ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 10-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: