Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-08-2017

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-08-2017

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13.08.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw-¸Áé«Ä, GzÉÆåÃUÀ-«zÁå¨sÁå¸À ¸Á|| ªÉÆÃgÀRAr ¸ÀzÀå ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 12.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ EªÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÀ   »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-56-ºÉZï-5403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAoÁ¼Á-UÀÄAqÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¯Áè¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  PÁgÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgï £ÀA. JªÀiïºÉZï-01-«íJ-9641 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ   ºÉ¸ÀgÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀgÀÄzÁ¸À ¸Á|| alÖUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÉåAiÀÄ°èAiÉÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ¸Á: ||  ªÉÆÃgÀRAr ¸ÀzÀå ºÁgÀPÀÆqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/17 PÀ®A 304, 338, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/08/2017 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf PÁA§¼É ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwAiÀĪÀgÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÁA§¼É 25 ªÀµÀð eÁ: ZÀªÀiÁägÀ G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §½ ZÀªÀÄðzÀ PÀÄnÃgÀzÀ qÀ§âzÀ°è ZÀ¥À°è ºÁUÀÆ ±ÀÄeï ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ C®èzÉà CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀzÀj qÀ©âAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ, ¦æÃAlgÀ, ¸ÁÌöå£ÀgÀ ºÁUÀÆ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï EvÁå¢ ElÄÖPÉÆAqÀÄ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ PÀ£ÉPÀë£ï vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ «zÀÄåvÀ CAUÀrAiÀÄ°è Gj¢zÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ PÀgÉAl ºÀvÀÛ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ªÉÊgÀ PÀrvÀ ªÀiÁqÀ®Ä «ÄÃlgï ªÉÊgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ªÉÊgï CªÀgÀ PÉÊ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.  n¹ AiÀÄ°è J¸ï.n ¯ÉÊ£ï J¯ï.n ªÉÊj£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀÄ ªÁqÀð £ÀA 1 gÀ°è DVvÀÄÛ. PÀgÉAl ¥sÁ®Ö¢AzÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ F PÀgÉAl ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ E½¢zÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ 1) CdAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ 2)  ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÀ gÀªÀjUÉ ºÀwÛzÀÄÝ EªÀjUÀÆ PÀgÉAl ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. «zÀÄåvÀ ¥sÁ®Ö PÁgÀt ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ£Àå, eÉ.E ºÁUÀÆ J.E.E ºÁUÀÆ UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÉ.E.©. C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀæªÀÄ ªÀ»¸À¢zÀÝPÉÌ F WÀl£É DVzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ಔರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.159/17 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 13-08-2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಗೆ   ಸಚೀನ ಇತನು   ಹೊಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎಪಿ-29/ಎಎಲ್-0330 ನೇದು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಔರಾದ ಹಣೆಗಾಂವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಪ್ತಾಗಿರಿ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಸಚೀನ ತಂದೆ ರಾಮಸೇವಕ ದಾಸ ಇತನಿಗೆ  ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ದಾಸ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸಚೀನ ಇತನ ಮೃತ ದೇಹವು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಲಗಡೆ ಹಣೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೊಳಕೈಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೊರೆಗೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು.   ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಅಲ್ಮಾಜೆ ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಔರಾದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎಪಿ-29/ಎಎಲ್-0330 ನೇದು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-38/ಟಿ-2145 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಸಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇರುತ್ತದೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಲು ವಿನಂತಿಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿದಾಸ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಸಾ: ಭಟಕಾಪುರೆ ಜಿ: ದರಬಂಗಾ ಬಿಹಾರ ಸದ್ಯ ಔರಾದ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

No comments: