Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 4, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-12-2017

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2017

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 224/17 ಕಲಂ 279, 304 (A) ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ.ಎಕ್ಟ್:-
ದಿನಾಂಕ: 03-12-2017 ರಂದು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆನಂದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ವಯ 38 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಕುನಬಿವಾಡಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ,  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬೇಕರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಹಿಗಿರುವಲ್ಲಿ   ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ- ಹುಮನಾಬಾದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಶಿವಾರದ ವೀರಣ್ಣಾ ಚಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ-38/ಎಫ್-575 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ  ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಾದ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಣ್ಣಾ@ ಅಂಬ್ರೇಷ ರವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬೀಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 289/17 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-12-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥ÀuÁÚ a£ÀPÉÃj ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ EªÀÅgÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-11-2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-12-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV® Q° ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß   C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À (ªÀiÁAUÀ®å) ¸ÀgÀ 3ªÀgÉ vÉÆ¯É CAzÁdÄ 90000/- gÀÆ. 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ®Qëöä ¸ÀgÁ 3 vÉÆ¯É CAzÁdÄ 85000/- gÀÆ. 3) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥Ál° 4 vÉÆ¯É CAzÁdÄ 110000/- gÀÆ 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ CAzÁdÄ 7 UÁæªÀÄzÀÄ 20000/- 5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ GAUÀÄgÀ 6 UÁæªÀÄ CAzÁdÄ 15000/- 6) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃl 7 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀÄ CAzÁdÄ 17000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ MlÄÖ 337000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁªÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 03-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ   ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q° ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr MlÄÖ  337000/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 17/17 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-12-2017 gÀAzÀÄ 2150 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ  ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¤T¯ïgÉrØ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À gÉrØ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: «zÁåyð ¸Á: £ÁUÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è £ÁUÉÆÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA  56 gÀ°è 5 JPÀgÉ ºÉÆî EzÀÄÝ F ºÉÆÃzÀ°è   vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ  NPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É¹wÛzÀÄÝ,  CzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀiÁzÉ EgÀĪÀÅjAzÀ  J¸À.©.L ªÀÄ£Àß½î ¨ÁæöåAZÀ£À°è 1,20000/-gÀÆ. ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.¦.J¸ï £ÁUÉÆÃgÁ zÀ°è 400000/-gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¨É¼É¬ÄAzÀ F ¸Á® wÃj¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ  ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä  ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄ PÉÆÃgÀUÀÄvÁÛ CªÁUÀ CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ¸Á®zÀ §UÉÎ ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉPÀÄ CAvÁ w½Ã¸ÀÄwÛzÀgÀÄ  »VgÀĪÀ°è EzÉ aAvÉAiÀÄ°è £ÁUÉÆÃgÁ ºÉÆîzÀ°è PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è Ql£Á±ÀPÀPÉÌ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 01-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OµÀ¢ü ¸Éë¹  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: