Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 5, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-12-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁªÀÄPÀ 05-12-2017

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 21/2017, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯುಸುಫ ತಂದೆ ಖಾದರ ಸಾಬ ಔರಾದವಾಲೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಿರಣಾ ರವರ ಮಗನಾದ ಖಾದರ ತಂದೆ ಯುಸುಫ ಮಿಯಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಪರಿ(ಜಟಕಿ) ಬೆನೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಬೆನಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿಯವರು ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೆಪರಿಬೆನೆ ಎದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೆ ರೀತಿ ತನ್ನ ತೊಗರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಔಷಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೆಪರಿ ಬೆನೆಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ತೊಗರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಚ್ಚಾದ ತೊಗರಿ ಮದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-12-2017 ರಂದು ಖಾದರ ಇತನಿಗೆ ಪೆಪರಿ ಬೆನೆ ಎದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದ್ದು ಕುಡಿಯಲು ಹೊಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ತೊಗರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಮದ್ದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದನ್ನೆ ಪೆಪರಿ ಬೆನೆಯ ಮದ್ದು ಅಂತಾ ಕುಡಿದು ಚಡಪಡಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದುಮ, ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 04-12-2017 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 267/2017, PÀ®A. 363, 366 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 12 ¥ÉÆPÉÆì PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ C¤Ã® d£ÀªÁqÀPÀgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw¸ÀÄwzÉÝ£É £Àr Nr ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆÃvÉ §gÉÆâ¯Áè CAvÁ CAzÀgÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉüÀzÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E¯Éè J°èAiÀiÁzÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀªÀÄ. 168/2017, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2017 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖt¢AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/©-8677 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÁt ªÀåªÀ¸ÉÜ CrAiÀÄ°è «vÀj¸ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫±Á® vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Äî UÉÃn£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/©-8677 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ CQÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 aîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ CrAiÀÄ°è «vÀj¸ÀĪÀ CQÌ EzÀÄÝ, MAzÀÄ aîzÀ°è 50 PÉ.f AiÀÄAvÉ MlÄÖ 12 aîzÀ°è 6 QéAl¯ï CQÌ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CQÌAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: