Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 19, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-01-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2018, PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-  
¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄqÀvÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄqÀvÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ-52 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ£ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀAqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt PÀÆqÀ¯Éà UÁ§jAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¨sÁªÀ w¥ÀàtÚ E§âgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-0325 EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉÆÃUÀ EgÀĪÀÅ¢®è DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ EgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w E®è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ C¥sÀd¯ï vÀAzÉ fïÁ° ¥ÀoÁuÁ ¸Á: mÁPÀ¼ÀUÁAªÀ, vÁ: CªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ C¯ÁäeÉgÀªÀgÀ n¥Ààgï £ÀA. PÉJ-38/5880 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ C®äeÉ EªÀgÀ PÀAPÀgï ªÀIJ£À£À°è ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ n¥Ààj£À°è PÀAPÀgï ZÀÆgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀAUÀ£À©ÃqÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ZÁ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨sÀAqÁgÀPÀĪÀÄmÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁzÉêÀ ¥Án vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj n¥Ààgï ªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Án vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¢QÌ£À°è MªÉÄä¯É »rvÀ vÀ¦à vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ ºÁUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ PÀÆqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vɯÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÀzÀj n¥Ààgï §®UÀqÉ ¢QÌ£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ C°è PÉ.E.© PÀA§zÀ ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÁAiÀÄgï PÀrzÀÄ JgÀqÀÄ PÉE© PÀA§UÀ¼ÀÄ ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âjUÀÆ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á¨Á¸Á§ ¸Á: gÁt¸ÁUÀgÀUÁAªÀ (JªÀiï.J¸ï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁj ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ 108 CA§Ä¯Éãïì£À°è UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 03/2018, PÀ®A. 363 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 09-01-2018 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ªÁUÀzÀgÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zÁ§PÁ(¹) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉAqÀw w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃVwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aQè(AiÀÄÄ) UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ d£ÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, CzÉ ¢ÃªÀ¸À 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉAPÀl EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ® E§âgÀÄ GzÀVÃgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖ±À£À ºÀwÛgÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É £À£ÀUÉ PÀ½¸À®Ä UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ C°èAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÉÛãɪÀÄzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉUÀÄ ºÀÆqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 16-01-2018 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ® EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ E§âgÀÆ ¥ÀÄ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃl®£À°è PÉî¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ©.N. PÀbÉjUÉ ºÉÆÃV £À£Àß PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀiÁä zsÀ£À²æà EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ 16 ªÀµÀð zÀªÀ¤zÀÄÝ CªÀ£À UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, GzÀÝ£É ªÀÄÄR ¤mÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥sÀÄ® vÉÆý£À ±Àlð, ZÁPÉèl §tÚzÀ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ, UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. 498(J), 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgï dºÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉÆúÀäzï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁeÉÆâÝãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄįÁè EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀäzï ªÀÄįÁè gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 - 3 ¸À® vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2018 gÀAzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀ®Ä §AzÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÉÆúÀäzï ªÀÄįÁè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ vÁeÉÆâÝÃ£ï ªÀÄįÁè ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ gÀfÃAiÀiÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀĪÀiï ªÉÄÃgÉ WÀgï PÀÆ PÀÆå DAiÉÄ ZÀ¯É eÁ AiÀĺÁ ¸É CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, 2 ªÀÄ»£É¸É vÀĪÀiÁgÉ ¸À¸ÀÄgÁ¯ï ªÉÄà £À» gÀºÉ PÀgï C¨ï WÀgï PÀÆ DvÉ ºÀªÀiï vÀĪÀÄPÉÆà WÀgï ªÉÄ £À» gÀPÀ ¯ÉvÉ eÁ AiÀĺÁ ¸É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀAzÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 24-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt NqÁr 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-5704 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¯ÁPï ªÀiÁr ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-11-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CdAiÀÄ E§âgÀÄ J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀƽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 24, 25-11-2017  gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-5704 C.Q 48,000/- gÀÆ., Zɹ¸ï £ÀA. JªÀiï.r.2.J.11.¹.gÀhÄqï.2.E.¹.eÉ.94791, EAf£ï £ÀA. r.ºÉZï.gÀhÄqï.¹.E.eÉ.74162, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, ªÀiÁzÀj 2014 £Éà ¸Á°£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14, 15-01-2018 ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರೀಚಿತ ಕಳ್ಳರು 2 ಓಲ್ಟೇಜಿನ 24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ನಿಯೊಜಿಸಿದಂತಹ ಟೆಕನಿಶಿಯನ್‌‌ ಅಣ್ಣಾರಾಜ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಸಾ: ರಾಂಪೂರ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಸಾ: ಹಿಲಾಲಪೂರ ಉ: ನೀಶಾ ಸೇಕ್ಯೂರೆಟಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಪ್ರಾ. ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಜಾವ 5-50 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲಾರಾಮ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎರ್‌ಟೇಲ್‌ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಳವಳಿಸಿದಂತಹ 2 ಓಲ್ಟೇಜಿನ 24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳುವಾದ ಕಾರಣ ಟವರಿನ ಕ್ಯಾರ್ಯ ಚರಣೆ ಸ್ಥಗೀತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದಂತಹ 24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಕಳುವಾದ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಅ.ಕಿ 19,200/- ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು, ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-01-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

No comments: