Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 30, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-01-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 238 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è 1,20,000/- gÀÆ., «.J¸ï.J¸ï.J£ï zÀħ®UÀÄArAiÀÄ°è 80,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV 1,50,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á® ªÀiÁrzÀ ºÀt ªÀÄgÀ½ wj¸À®Ä DUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-01-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 29-01-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀzÉà Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2018, PÀ®A. 363 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ £ÀA¢PÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ aPÀ¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ qÁ£À ¨Á¸ÉÆÌà ºÁ¸ÉÖïïzÀ°è G½zÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÁºÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ PÀ«vÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 23-01-2018 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁ£À ¨Á¸ÉÆÌà ¥sÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆëAzÀ EªÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄgÀ½ ºÁ¸ÉÖðUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢¯Áè CxÀªÁ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 27/2018, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃVAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¼À aQvÉì eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ, CªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÁAPÀ 26-01-2018 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆäjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÉÃtÂ, ¸ÀĤÃvÁ, ²ªÁ£ÀAzÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr J®ègÀÆ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-01-2018 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄR vÉÆüÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, HjUÉ ºÉÆÃVgÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ HjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¹®Ä HjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÆeÁ EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ¥ÀnÖ »ÃVgÀÄvÀÛzÉ 1) ºÉøÀgÀÄ ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ, 2) ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, 30 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ ªÀÄgÁp, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, 5) ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊ PÀlÄÖ, UÉÆâü ©¼À¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É UÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, 6) zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ : ªÉÄÃgÀÆ£À PÀ®gï £ÀÆj qÉæøï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: