Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 23, 2018

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 23-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-02-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 37/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀģɬÄAzÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAzÀÄPÀzÀ°è ¹Öî qÀ©âAiÀÄ°è ElÖ 1) §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀ ªÀiÁ¼À 1 vÉÆ¯É 28,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ ZÀAzÀgÀ ºÁgÀ 2 vÉÆ¯É 56,000/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ jAUÀ 5 UÁæA 2 (1 vÉƯÉ) 28,000/- gÀÆ., 40 §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ 1 vÉÆ¯É 28,000/- gÀÆ., 5) 5 UÁæA ¨É½î ZÉÊ£ï GqÀzÁgÀ 300/- gÀÆ. ºÁUÀÆ »vÁÛ¼É ºÁAqÉAiÀÄ°è ElÖ 50,000/- gÀÆ. ¸ÀzÀj ¨É½î, §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 1,90,300/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀiÁ ªÀiÁªÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DUÁUÀ wAUÀ¼À°è MAzÀÄ ¨Áj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAzÀÄPÀzÀ°è MAzÀÄ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ C.Q 14,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ElÄÖ ¸ÀAzÀÄQUÉ Qð ºÁQzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀ PÁqÀð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä M§â£É ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-02-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ JzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¼ÉzÁUÀ ¨ÁV°UÉ PÀnÖzÀ §mÉÖ ©aÑ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ zÉêÀgÀ PÉÆuÉ PÀÆqÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAzÀÄQUÉ ºÁQzÀ Qð PÀÆqÀ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀAzÀÄPÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAzÀÄPÀzÀ°è EnÖzÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ®¸É, ²ªÀPÁAvÀ G¸ÀÄÛgÉ, ¨sÁVgÀxÀ¨Á¬Ä ©gÁzÁgÀ, ¥sÀÄ®£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/2018, PÀ®A. 381 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ WÉÆÃqÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ (¨ËzsÀÞ), ¸Á: ¥Áèmï £ÀA. 4 ¥ÁoÀ§AzÁgÀ £ÀUÀgÀ, vÀgÉÆÃqÁ(©PÉ), £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Álð£Àgï DzÀ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ ²AzsÉ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-13-556 zÀvÁÛ £ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï EAqÀ¹Öçøï JA§ ºÉ¸Àj£À ¥Á£ï ªÀĸÁ¯Á PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¤±ÀѬĹPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĹAiÀÄÄeÁä @ PÀıÀÄæ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E°AiÉĸÀÄdªÀiÁ ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Áèl £ÀA. 04 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÁSÁð£É ¸Áܦ¸À®Ä ¨ÁrUÉ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¹ 7 »¯ïì ªÀiÁtÂPÀZÀAzï ¥Á£ï ªÀĸÁ¯ÁzÀ C¢üÃPÀÈvÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÁzÀ 7 »¯ïì ªÀiÁPÉðlgïì, 4£Éà ªÀĺÀr ªÉʵÀÚ« ©°ØAUï ªÀÄ®PÀ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀjAzÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥sÁæAZÉʹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Á£À ªÀĸÁ¯Á vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¥Áj PÀlgï ªÀIJãÀ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr, PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀjavÀjzÀÝ ªÀIJãÀ D¥ÀgÉÃlgÀ/¯Éçgï UÀÄwÛUÉzÁgÀ£ÁzÀ ¨sÀÆgÁ¹AUï ¸Á: dUÀ£ÉÃgÀ DUÁæ, GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥Á£ï ªÀĸÁ¯Á GvÀà£Àß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 03-02-2018 gÀAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄ®¥ÀnÖ¬ÄAzÀ 5840 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ Dgï.PÉ.£Àmï (¸ÀÄ¥Áj CrPÉ) Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®Ä PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À PÁSÁð£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-02-2018 gÀAzÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ªÀiÁ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÉà ¢ªÀ¸À vÀ£Àß PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è C£À¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄzÀå PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥Áj PÀlgï ªÀIJãÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¨sÀÆgÁ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ 4 d£ÀjUÉ £ÉëĹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Álð£ÀgÀ ªÀiÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁSÁð£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁSÁð£ÉAiÀÄ ±ÀlgïzÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÁzÀ ¨sÀÆgÁ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ PÁt°®è, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀÄ CrPÉUÀ¼ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä vÀA¢zÀÝ J¯Áè CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥Áj PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÀÆgÁ¹AUï FvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¹UÀ°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÉëĹPÉÆArzÀÝ ¨sÀÆgÁ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉUÁgÀgÁzÀ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÊqï EAqÀ¹Öçøï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è£À 5840 PÉ.f vÀÆPÀzÀ MlÄÖ gÀÆ. 9,63,600/- ªÀiË®åzÀ CrPÉ (¸ÀÄ¥Áj) ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄ¥Áj PÀlgï ªÀIJãÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06-02-2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ, ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ (ಹೊಲೆಯ), ಸಾ: ಮರಖಲ್, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಗೇಳೆಯನಾದ ಹುಲೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಸಾ: ಮರಖಲ್ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-6494 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಅದೇ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಲ್ಲೇಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಬೀದರ ಗುರುನಾನಕ ಚೆಕಪೋಸ್ಟ್ - ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಲ್ಲೇಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುರುದ್ವಾರ ಚೆಕ ಪೊಸ್ಟ್ ವಾಯಾ ಜಂಕ್ಷನ ಹತ್ತಿರದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ ವೇಗ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹುಲ್ಲೇಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ಗುರುದ್ವಾರ ಚೆಕಪೋಸ್ಟ್ ಸೇಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಆದ ಅಂಬರೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಕುದರೆ ಸಾ: ಬೀದರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 108  ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಕರೆಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-02-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

No comments: