Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 17, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-02-2018

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-02-2018 ರಂದು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ರಮೇಶ ಶಿಂದೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಯ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರೆವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸಾಲಿ ವಯ 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಇತನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ಆಡಿರಿ ಅಂತ ಚೀರುತ್ತಾ ಜನರ ಗಮನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 620/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2018, PÀ®A. 323, 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀ¥Áà vÀAzÉ §±ÉÃmÉÖ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¸ÉæüÖ mÁåAPÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ VïÁªÀÅ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ Gt¸À®Ä UÉÆÃt aîUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ºÀ¼É UÉÆÃt aîUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁA¢üUÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà ¤AwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 60/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉ£ÉÛ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀ ræÃ¯ï ªÀIJãÀ PÉÃnÖzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ a¢æ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ JqÀUÀqÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ DmÉÆà ¤°è¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ E°èUÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AvÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ gÉÆArUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ ªÀåQÛ E§âgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄZÉÒÃð ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ® ©Ã½ §tÚzÀÄ CzÀgÀ £ÀA. 9972607890 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 2000/- gÀÆ., 2) eÉé£À°èzÀÝ CAzÁdÄ 1600/- gÀÆ., 3) J¸À.©.L JnJªÀiï PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ 4) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ EzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ ºÀ¼Àî PÀÆr¹zÀÄÝ C.Q. 30,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ gÉÆÃr£ÀªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè, DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      
         

No comments: