Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 13, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-03-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-03-2018

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 05/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವರ್ಮಾ, ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರ ಮಗನಾದ ನಾಗಶೇನ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ವರ್ಮಾ, ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಇತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನ್ನು, ಖಾಸಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿರೂ ಸಹ ಗುಣ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 12-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗಶೇನ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ.ಸಿ.ಸಿಯ ಕೊಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ ವೈರಿನಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 57/2018, PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 149 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉèÁ vÀªÀĹ£ï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ«zï ºÀªÀ¯ÁÝgï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ®à£Á ZËPÀ, SÉÊgï £ÀUÀgï, GzÀVÃgï [JªÀiï,J¸ï] gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAP 16-04-2015 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ GzÀVÃgï £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ«zï ºÀªÀ¯ÁÝgï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁUÀÆ 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¥À®èAUï C®ªÀiÁj ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀëzÀÄÝ ¤Ãr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ«zï ºÀªÀ¯ÁÝgï, CvÉÛ ¥Àæw¨sÁ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UÉÆÃqÉì ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¸ÀAiÀÄåzï §ºÀzÀÆÝgï C° ºÀªÁ¯ÁÝgï ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÁfÃzï ºÀªÁ¯ÁÝgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀw £ÁfÃAiÀiÁ SÁ£ï EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀÄrzÀÄ ºÀt vÀgÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà Hl ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 2 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁªÀÄPÀ 12-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ jÃzÁ eÉÆvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄwÛAiÀiÁ £ÀªÀÄUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ J¯Áè «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ GzÀVÃgï zÀ°èzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À & ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀw J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉ PÀrªÉÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß 2 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤Ãr GzÀVÃgï ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁªÀÄPÀ 11-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ«zï ºÀªÀ¯ÁÝgï EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ 2 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß E¯Éè E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢ÝgÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Ár £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ ¨ÉÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä E¯Áè CAvÁ CAzÀgÀÆ PÉüÀzÉ UÀªÀÄqÀ vÀ£Àß ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄ ¨É£Àß »AzÉ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼À ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÀ ±À§Ý PÉý C¯Éè EzÀÝ vÀªÀÄÆäj£À ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃPï ºÉÊzÀgï, ¸ÉÊAiÀÄzï CPÀæªÀiï vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃSï UÀ¥sÁgï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï EªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃr UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 47/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 12-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಜಮತಪಾಶಾ ತಂದೆ ಜಾಬೀರಮೀಯ್ಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾವಾಲೆ ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಶೇಕಮಹಮ್ಮದ ವಯ: 32 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ.ಝಡ್. ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-39/ಎಲ್-9539 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ತರಿಗೆ ಟೆಂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ-ಮುಸ್ತರಿ ರೋಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಶಿವಾರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಮುಸ್ತರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ ನಂ. ಕೆ.ಎ-35/ಎಮ್-6492 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇಕಮಹಮ್ಮದ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಶೇಕಮಹಮ್ಮದನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ, ತುಟಿಗೆ, ಬಲಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎರಡೂ ಮುಂಗೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬೇಹೋಷ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಶೇಕಮಹಮ್ಮ ಇತನಿಗೆ ಸೈಯ್ಯದ ಅಸದ ಪಟೇಲ ರವರು ದಾರಿಹೋಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ 108 ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 48/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2018 gÀAzÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï-¨ÁºÁgï Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ²ªÀ¥Áà J.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.AiÀÄ gÀªÀgÀÄ zÁ° PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ,  2) gÀ¦ü vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ, 3) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §zÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ, 4) «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆøÀA ºÁUÀÆ 5) CAiÀÄħ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è J¯Áè PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ WÉÃgÁªï ºÁQ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®èjUÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13,560/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ DlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 48/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2018 gÀAzÀÄ ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd zsÀgÀuÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ±ÀQî vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800/- gÀÆ., 3 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: