Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 14, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-03-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-03-2018

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2018, PÀ®A. 420 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ರಕ್ಷ್ಯಾಳೆ ಸಾ: ಬಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 03-07-2017 ರಂದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಡಾವೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಮನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶಾಂತಿ ಭವನ ದೇಹಲಿಗೆ ಕಹುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು 6 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ 32 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಜನರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸದರಿ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಫಿಯಾದಿಗೆ ಫಾರಂ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-03-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 49/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (zÀ°vÀ), ¸Á: £ÀÆå ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ, ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgï D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-03-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgï PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌAzÀÄ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgï PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï ºÀvÀÄÛªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ 8 vÉÆ¯É vÀÆPÀªÀżÀî 1) LzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ï, 2) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ 2 ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ Q«ªÉÇÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁn, 4) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ HAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 5) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÉAqÉAlUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §AUÁgÀzÀ C.Q 1,60,000/- gÀÆUÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 57/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÄmÉÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-6802 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 03-03-2018 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ gÁwæ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è, C°è CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 02-03-2018 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-03-2018 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ DQÖªÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-6802, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.E.4.eÉ.J¥sï.507.eÉ.ºÉZï.n.646197, EAfÃ£ï £ÀA. eÉ.J¥sï.50.E.n.5646180, C.Q 47,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 49/2018, PÀ®A. 469 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 67 L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2018 gÀAzÀÄ qÁ|| r.µÀtÄäR C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ Cfð «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ gÀ»ÃªÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉøÀ§ÄPÀ£À°è GzÀÄð zÀĵÀä£À CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À «SÁåwUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: