Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 16, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 51/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2018 gÀAzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ eÉÊ»Azï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀgÀªÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÊ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 3700/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ £ÉÆÃl§ÄPï, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q. 10,000/-gÀÆ. zÉÆgÀQzÀÄÝ, J®èªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 36/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄt ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ vÀ¯Á 1 vÉÆÃ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ MlÄÖ 2 vÉÆÃ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ C.Q 48,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀj£À ¸ÀgÀ 2 vÉÆÃ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ C.Q 48,000/- gÀÆ. 3) §AUÁgÀzÀ QëAiÀÄ°è£À gÀhÄĪÀÄPÁ 5 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀÄÝ C.Q 10,000/- gÀÆ., 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ vÀ¯Á 5 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀÄÝ MlÄÖ 1 vÉÆÃ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ C.Q 19,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,25,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 2355 UÀAmɪÀgÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: