Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 22, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-05-2018

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 20/2018, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ AiÀiÁ¨Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ¸ÀzÀå: r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. PÁªÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 EªÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ©.PÁA 3 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgïzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2018 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁªÉÃj EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÀqÉUÉ J¯Áè ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è, CªÀgÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâü §tÚ EzÀÄÝ, ¨Ëæ£ï PÀ®gï mÁ¥ï, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèµÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: