Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 26, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-05-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 132/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉʯÁ zÀÄUÁð ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¥ÉʯÁ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ (PÁ¥ÀÄ), G: PÀèPïð ¸ÉAlæ¯ï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ, ¸Á: ¸ÉAlæ¯ï ¨ÁåAPï D¥ï EArAiÀiÁ, ªÀĺÁ®Qëöä PÁA¥ÉèÃPïì, ±Á¥ï £ÀA. 09, ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÀ¸ÉÛ, ©ÃzÀgï, ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 8-10-72, VÃvÁ ¤ªÁ¸À, CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁrUÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ©ÃzÀgï CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ£É £ÀA. 8-10-72, VÃvÁ ¤ªÁ¸ÀPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ¹.© AiÀÄĤPÁ£ïð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/«í-0368 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁPÀ 22-05-2018 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨ÁrUÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÉÆnUÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ºÉÆÃAqÁ ¹.© AiÀÄĤPÁ£ïð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/«í-0368, 2) ZÁ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiï.E.4.PÉ.¹.311.©.eÉ.8200204, 3) EAf£ï £ÀA. PÉ.¹.31.E.80199319, 4) ªÀiÁqÀ¯ï : 2018, 5) §tÚ: PÀ¥ÀÄà, 6) C. Q. 48,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 120/2018, PÀ®A. 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß CAPÀ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ vÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉÆ CAvÀ w½zÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ, «ZÁgÀ ªÀiÁr w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ±Á¯ÉUÉ ¨ÉùUÉ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯É ªÀÄÄaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉAzÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¼À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¹ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ EAwzÉ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ°è gÉrªÉÄmï Q«AiÉÆïÉ, ¸Àé®à ªÀÄAqÀ ªÀÄÆUÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É DgÉAd §tÚzÀ ZÀÄrzsÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 106/2018, PÀ®A. 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20-04-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಳುಂಕೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೊಂದಳಿ, ಸಾ: ಅಚ್ಛೇಗಾಂವ್, ತಾ: ಸೌಥ ಸೋಲಾಪೂರ, ಜಿ: ಸೋಲಾಪೂರ (ಎಮ್.ಎಸ್) ರವರು ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಕಮಲನಗರ ಜಿ: ಬೀದರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಮಚ್ಛಿಂದ್ರ ಘಾಯವಟ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲನಗರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 5000 /- ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗು 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮಾನಪಾನ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಮದವೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಬೀಗರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ ಬಂದರು, ಲಗ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ರೇಷ್ಮಾ ಅವಳು ಒಂದು ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಘಾಯವಟ (ಗಂಡ), 2) ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಘಾಯವಟ (ಮಾವ), 3) ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಮಚ್ಚೆಂದ್ರ ಘಾಯವಟ (ಅತ್ತೆ), 4) ಶ್ರಾವಣನ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಮಲಗರ ಇವರು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಓಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅಳಿಯನಾದ ಶ್ರಾವಣ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವೆ ಈವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೂ ಅವರು ಗಳಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅಳಿಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ತರಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರವು ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಂದು ನೋಡಲು ಶವವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ಮೃತಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 25-05-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

No comments: