Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-06-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 92/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ZÉÆÃgÀªÀįÉè ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ vÀ£Àß ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-2875 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 53 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À PÀmÉÖUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀÄvÁÛr ªÀÄgÀ½ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ® ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 04-06-2018 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ, UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¸ÀºÀ J°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÁVgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 18-05-2018 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɬĪÀÄzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 30,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2018, PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÁAvÀ¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w UÉÆÃvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ PÀgÀrAiÀiÁ¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgï gÉÆÃrUÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ PÀgÀrAiÀiÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ CAUÀÄgï vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ vÀVΣÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ CAUÀÄgï vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄRzÀ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ PÉÆüÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ©½ §tÚzÀ zÁr ªÀÄÄRzÀ JqÀ§¢UÉ EgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀzÀ°è CgÀ²Ã£À UÉgÉAiÀÄļÀî CAV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAmï EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 jAzÀ 50 EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: