Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 11, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-06-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå : 190/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢: 10-06-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ »gÁ£ÁxÀ qÉAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð ¸Á: ¯Á®Û¯Á§ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39-eÉ-4114 CA.Q. 41,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢: 07-06-2018 gÀAzÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¨É½îUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 191/18 PÀ®A 380, 457 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2018 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ½îUÀÄrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¸ÀzÀå «zÁå²æà PÁ¯ÉÆÃt §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢: 08-06-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À «gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄÝ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ CA.Q. 9000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 15000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 11-06-2018 gÀ gÁwæ 1230 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½îUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå : 122/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-06-2018 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ CUÀªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄUɽ UÁæªÀÄ vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀl£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ d»gÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ DAzsÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 1315 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀÄì ºÀvÀÄÛªÁUÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀgÀ 15 UÁæA. CA.Q. 25000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå : 76/18 PÀ®A 279, 337, 304 (J)L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 10-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Àa£ï ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfAiÀiÁzÀ ®°vÁ UÀAqÀ C¨ÁæºÀA ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.32PÀÆå3490 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀÄA¥Á ±Á¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ  ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï CmÉÆà rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ ¨ÉÊPï ¤AzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ  D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: