Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 12, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-06-2018

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 194/2018, PÀ®A. 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀAZÁPÀëj ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ EzÀÄÝ, 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ vÀÀªÀÄÆägÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀAZÁPÀëj gÀªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, UÀAqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°ÌAiÀÄ ©gÀzÉêÀ UÀ°èAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢, UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆö EzÀÄÝ, ¸ÀAvÉÆö CªÀ¼ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ EzÀÝgÀÄ, M§â¼À ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛ§â¼À ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÁ²£ÁxÀ ºÀÄnÖzÀÄÝ, »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¥Á®Ä ¨ÉPÀAvÁ ¨sÁ°Ì PÉÆÃnð£À°è PɸÀ ºÁQzÁUÀ, ¨sÁ°Ì PÉÆnð£À°è vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ CzsÀð ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀAvÁ DzÉñÀ DVzÀÝjAzÀ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ©ÃzÀgÀ PÉÆÃnð£À°è PɸÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃnð£À°è DvÀ£À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀ DVzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊPÉÆÃnðUÉ ªÉÆgÉ ºÉÆVzÀÄÝ, CzÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ 6 wAUÀ½AzÀ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ PɸÀ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà FUÀ 2 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¸À®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆV zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÀ°è D¥ÀgÉõÀ£À EvÀÄÛ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2018 gÀAzÀÄ ©gÀzÉêÀ UÀ°èAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÀÄUÉÎ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ, 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÉAiÀÄ ¸Á«UÉ DgÉÆæ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀ£É PÁgÀt¤gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 81/2018, PÀ®A. 381 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 06-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇನೊವಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-34/ಎನ್-5427 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಮಾರುತಿ ಗುಗ್ಗರ ಹಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೂವರು ಬೀದರನ ಮಯೂರಾ ಹೊಟಲನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ  07-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೋವೊ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಔರಾದಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  ಬೀದರಗೆ ಬಂದು ಮಯುರಾ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 8-6-2018 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರಗೆ ಬಂದು  ಮಯೂರಾ ಲಾಡ್ಜನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 9-6-2018 ರಂದು ಞಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮಾರಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರಗೆ ಬಂದು, ಡ್ರೈವರ ಸಮೇತ ಲಾಡ್ಜದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 10-6-2018 ರಂದು ಕಾರನಲ್ಲಿ ಮೆ|| ವರುಣ ಹೈಬ್ರಿಡ ಸೀಡ್ಸ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳಾರ(ಕೆ) ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆ|| ವರುಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ ಸೀಡ್ಸ ಕಪಂಪನಿಯವರು ಮಾರಾಟಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ 71,00,000/- ರೂ. (ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ) ಕೊಳಾರ(ಕೆ) ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತೋಷ ಇವರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಗದು 71,00,000/- ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಮೆ|| ವರುಣ ಸೀಡ್ಸ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಿರ್ಯದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಶಿದಿ ಪಡೆಯದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ನಗದು ಹಣ  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇನೊವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕನಾದ ಮಾರುತಿ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಬಲಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರಗಡೆ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಕಾರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಚ್ಚಲು ತಿಳಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ, ತಮ್ಮ ಚಾಲಕನಾದ ಮಾರುತಿ ಇತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ ಆಫ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಅವನು ತನ್ನ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಅವನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರವಿ ಸೂದಾ ಸಾ: ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತನು ತಮ್ಮ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-34/ಎನ್-5427 ಮತ್ತು 71 ಲಕ್ಷ ಹಣವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 11-06-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 129/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ §AUÁgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀtfÃPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ CªÀ¤UÉ E§âjUÀÆ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆUÉÆÃt CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ »gÉÆ L ¸Áälð ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÀÆå-8360 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖt¢AzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ²ªÁgÀ £ÁUÀgÁd »¨ÁgÉ gÀªÀgÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §AUÁgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀtfÃPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, §AUÁgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï DVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ J®ègÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §AUÁgÀ¥Áà PÀtfÃPÀgÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À PɼÀUÀqÉ, JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀqÀÄªÉ PÀĽvÀ UÉÆ«AzÀ CªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ C°èAiÉÄà gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ°èPÀdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÉÃAzÀæ ¥Àæ¨sÁ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: