Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 14, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-06-2018

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 55/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-6-2018 gÀAzÀÄ ¨sÁUÀåeÉÆåÃw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄV ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀªÀ mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÁUÀåeÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄäÃ¯É DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ C¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ aîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï. ªÀżÀî 45 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ, C.Q    1328.25 gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 196/2018, PÀ®A. 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É D£É ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ¼É ¸Á: ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd aAZÉÆüÉ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÀiÁð, 3) «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÀiÁð, 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀiÁð, 5) PÀ«vÁ UÀAqÀ §®©üêÀÄ, 6) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÀiÁð, 7) CA¨ÁzÁ¸À ¥ÀÆeÁj, 8) qÁ: zÀvÁÛwæ PÀÄ®PÀtÂð, 9) C²éä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀiÁð ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÉƯÉAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÀiÁð gÀªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. 39/L-6283 ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ 4-5 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÉƪÉÄùÖPÀ ªÉʯɣÀì PÉøÀ ºÁQzÀÄÝ, PÉøÀ £ÀA. 136/2018 EzÀÄÝ E£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ, PɸÀ ºÁQzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-06-2018 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: