Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 1, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-07-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-07-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 90/2018, PÀ®A,. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ «±Á® SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ gÀWÀÆ«ÃgÀ¹AUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£Àß½î «±Á® SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉƺÀäzÀ ¥sÉgÉÆd vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä»® ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 2) «Ä¸ÁâºÀĢݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÀÄĢݣÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, 3) ¹zÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n PÉƽ, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ ºÁUÀÆ 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀAvÀ zÀAqÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n PÉƽ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: §jÃzÁ¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2030/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ DPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ DPÁ±À gÀªÀgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwÛgÀ°®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-06-2018 gÀAzÀÄ DPÁ±À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ CwÃAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, DªÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆzÀªÀgÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, CvÉÛ ¸ÀgÀ¸Àéw, ªÉÄÊzÀÄ£À CgÀÄt ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À°è ºÀÄqÀÄPÀ®Ä J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2018 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆägÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ Hj£À ²ªÁgÀzÀ gÀªÉÄñÀ ¹gÀAeÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 47 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ CqÀØ mÉÆAUÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ £ÉÃvÁqÀÄwÛvÀÄÛ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DPÁ±À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-06-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2018 gÀ ¨É½îUÉ 6:00 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

No comments: