Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 20, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-07-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-07-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಗ್ಗೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೊಲ,  ಸಾ: ಹಳ್ಳಿ ರವರ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಕರೆ ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ ಮೊರಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,50, 000/- ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೊದ ವರ್ಷ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-07-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಎಂಗ್ಗೆ ವಯ: 53 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೊಲ್ಲಾ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಪಡೆದ 1,50,000/- ರೂ. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಲಗುವ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ  ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 75/2018, ಕಲಂ.  78(3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 19-07-2018 ರಂದು ಬೀದರ ನಗರದ ಶಹಾಗಂಜ್ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದರೆ 1/- ರೂ. ಗೆ 80/- ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರೆದು ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸತನದಿಂದ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ ಎಂ. ಭಾವಿಮನಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸೂ) ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ತಹಸೀನ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದೀನ ವಯ: 51 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಈತನ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 1120/- ರೂ., 2) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು, 3) 2 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , 4) ಒಂದು ಸಾಮಸಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ 2000/- ರೂ. ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 61/2018, PÀ®A. 366(J) L¦¹ eÉÆvÉ 10 ¥ÉÆPÉÆìà PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÉÊ£ÀÄ ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð EPÉUÉ UÁå£ÉÆèÁgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¹.¹ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É §»zÉÃð¸ÉUÉ PÀÆr¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÁå£ÉÆèÁgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ WÀ£Á¼É ¥Ánî PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄƪÀgÀÄ SÁeÁ¨ÉÃUï EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÉÊ£ÀÄ EªÀ½UÉ ªÉÆúÀ£À ªÉÄÃvÉæ FvÀ£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ NrºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ agÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀ«ÄeÁ©Ã UÀAqÀ ªÀÄĤgÀSÁ£À gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ vÉÊ£ÀÄ ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄÆägÀ UÀĪÀiÁäd PÀqÉUÉ ºÉÆîzÀ°è NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ«ÄeÁ© UÀAqÀ ªÀÄĤgÀSÁ£À, ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÁå£ÉƨÁgÁªÀ, a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ºÁUÀÆ ²ªÁf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ eÁ£ÀPÀgÀ, JªÀiï.r C°ªÉÆâüÞ£À vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§, JªÀiï.r ²gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄß vÉÊ£ÀÄ EPÉUÉ UÀĪÀÄäd »AzÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹UÀ°è¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ SÁeÁ¨ÉÃUÀ vÀ£Àß PÉî¸À¢AzÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÀÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÉÊ£ÀÄ EPÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÉÊ£ÀÄ EªÀ½UÉ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 94/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n PÉÆý, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JA.r gÀ¦ü gÀªÀgÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. n.J¸À-12/E.r-3790 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£Àß½î PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁmÁ «¸ÁÖ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2737 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JA.r gÀ¦ü gÀªÀgÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÉÆüÁPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® mÉÆAPÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, E§âjUÀÆ DzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ, ªÀĺÀäzÀ CjÃ¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã®, ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¤¥sÀ, ªÀĺÀäzÀµÁ¸Á§ vÀAzÉ C°Ã µÁ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 139/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĨÁ±À ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°ÃvÀ), ¸Á: PÀ¥À£ÀÆgÀ, f¯Éè: PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉî¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Cgï-1371 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïɠ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ®£À JqÀUÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÉqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-3838 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà PÀA¨Áj ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̯Áf¬ÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Æå¯É£Àì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: