Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 17, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-10-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-10-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 161/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ SÁ¢ÃªÀÄ ¸Á: vÀqÉƼÁ gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ ºÀ¤Ã¥sÁ ©ü UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ SÁ¢ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: gÀªÀgÀÄ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §Ä¯ÉÆgÉÆ ¦Pï C¥ï UÀÄqÀì ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-06/r-1131 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀÈyégÁd @ UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥Ánî ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ jêÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¦AræAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀiËA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 307/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2018 gÀAzÀÄ CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀĪÀĺÀ ±ÉÆà gÀƪÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¹¦L ªÀiÁPÉÃðmï gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀĪÀĺÀ ±ÉÆÃgÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀ 08 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï JA§ dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 9 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.      ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಎಂಬಾತನು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು  ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಂದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಶೋಕ, ಶಾಮಣ್ಣ, ಭೀಮು @ ಭೀಮಶಾ ರವರಿಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಸಣ್ಣ  ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 16-10-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಂತಾ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಭೀಮ @ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಭಂದಿಯವರಾದ ರವಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಮಂಗಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ನನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಗೊಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೈದುನ ರವಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ರವರೆಲ್ಲರೂ, ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಭೀಮ @ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವಸರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾವ ಗುರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಳಿ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕುರಿಗಳ ಮೇವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ತಪ್ಪಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ತಪ್ಪಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ 2) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೋಲ್ಲರ 3) ಶಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಇವರು ಒಂಧು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ 4) ಭೀಮು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ 5) ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ 6) ಜಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ ರವರು ಬಂದು ಮಾವ ಗುರಪ್ಪನಿಗೆ ಅಶೋಕ, ಭೀಮ, ಜಗಪ್ಪ, ರವರು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದಿದಿದ್ದು, ಜಂಗಪ್ಪನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಈ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಸಾಕ್ಷೀ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅತನೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಶಾಮಣ್ಣನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡಿ ಹೊಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೂ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ 7) ರಾಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ 8) ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ, 9) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ, 10) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಮಿಸೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ) ಗೊಲ್ಲರ ಹಾಗೂ 11) ರವಿತ್ ತಂದೆ ದೇವಣ್ಣ ಗೊಲ್ಲರ ರವರು ಅತನೂರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಾವ ಗುರಪ್ಪನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ರವಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಮಂಗಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ರವಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ರವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಗೆಣಿ ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಹಾಗೂ ಮೈದುನರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ, ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ, ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರಾದ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಭೀಮವ್ವ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತಿತರರೂ ಘಟನೆ ಜರೂಗಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಭೀಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಮೈದುನರಾದ ರವಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಮಂಗಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ, ಹಾಗೂ ರವಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ರವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಧದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಸೊಮಶೇಖರ ಚಿಂಚಕೊಟಿ ಸಾ: ಚಿಂಚಕೊಟಿ ಹಾ:ವ: ಶಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಮತ್ತು  ತಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಿ.ಇ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಸೊಮಶೇಖರ ಇವರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದು, ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಯುಧ ಲೈಸನ್ಸ್‌‌‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಖರಿದಿಸಿ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್‌‌ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬುವ ಸೇಕ್ವೂರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಬಸಮ್ಮ ಇವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ನಾನು, ನನ್ನ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿನ ಸಂಬಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪದೆ ಪದೆ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 16.10.2018 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಬಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವೀರ ರುಪಾಯಿ ಕೈಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 16.10.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವೀರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರಂಡಿ ಮಗನೆ ನೀನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಲಿ ನೀನಗೆ ಯಾರು ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ರಂಡಿ ಮಗನ ಕಾಟ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡೊಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೇಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ರಡ್ಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂಬ್ಬ ಕೂಡಿಕೊಡು ನನಗೆ ಒತ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರಂಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವರ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಆಯುಧ ದಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಿರಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹತ್ತರಗಾ, ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬೈದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇಹುಸ ಆಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೊ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೊಮಶೇಖರ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಅವನ ಗೇಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೈರ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುಧ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16.10.2018 ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮೀಲ್ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಸೈದಾಪೂರಿ ಹೊಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇದೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರುಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಟೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೂಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಸೈದಾಪೂರಿ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಸೈದಾಪೂರಿ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇದೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರುಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಟೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೂಡುತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಬರೆಯಿಸಲು ಬಂದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಸ @ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಮಹೀಬೂಬ ಸಾಬ ಸಾ: ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮೀಲ ಕಲಬುರಗಿ. ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಶೋದನೆ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 850/- ರೂ 2 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್ ದೊರೆತಿದ್ದು. ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Tuesday, October 16, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-10-2018

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದನಾತ ತಂದೆ ನೇಮಚಂದ್ರ  ಬೇಡಗೆ  ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ಬಟಗೇರಾ ರವರ ತಾಯಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ನೇಮಚಂದ್ರ ಬೇಡಗೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಇವರು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನೇ  ಇರುವುದು ಯಾರ ಜೋತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ  ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳದೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 13-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಗಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೆಲು ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-10-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 306/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2018 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ZÁ¼ÀPÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n (UÉÆAqÀ), ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä, ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3972 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3972, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.ªÁAiÀiï.©.ºÉZï.ºÉZï.61123, 3) EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J¥sï.©.ºÉZï.ºÉZï.48984, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2011 ºÁUÀÆ 5) C.Q 20,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 123/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 15-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ರವರು ತನ್ನ 8 ಆಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನು ತರಲು ಹೊಗಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಕಟ್ಟಿದ 8 ಆಡುಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಆಡುಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚತ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ 3 ಆಡುಗಳು ಅಂದಾಜು 15,000/- ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Monday, October 15, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-10-2018


                
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-10-2018

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 305/18 PÀ®A PÀ®AB 3 & 7 E.¹ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ¦.r.J¸ï PÀAmÉÆæî DqÀðgÀ £ÀA. 2016 PÀ®A. 19 :-

¢£ÁAPÀB 14/10/2018 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ®Qëöä Dgï CA¨ÁmÉ ¹r¦N ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¹n ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ±Á L¸À£ï SÁ¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÀt ¥Ánî FvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄPÀ̼À ©¹ HlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÁ°£À ¥ËqÀgï, £ÀÆånæ«ÄPïì ºÁUÀÄ ªÀiÁ¸Á¯É ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀÄvÁÛgÉ JA§ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹r¦N ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹ CªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAn zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ºÉZï¹ 678 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1059 gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ±Á L¸À£ï SÁ¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 01] ºÁ°£À ¥ËqÀgÀ 7 ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ 1 ªÀÄÆmÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 PÉ.f AiÀÄAvÉ MlÄÖ 175 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 25 gÀÆ.£ÀAvÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q 4375/-gÀÆ, 02] ªÀĸÁ¯Á ¥ËqÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 PÉ.fAiÀÄ 11 ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 275 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 25 gÀÆ.£ÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À C. Q 6875/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 03] £ÀÆånæà «ÄPïì 25 PÉ.f vÀÄPÀªÀżÀî 166 ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4150 PÉ.f EzÀÄÝ 1 PÉfAiÀÄ ¨É¯É 51 gÀÆ.£ÀAvÉ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q 2,11,650/gÀÆ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aAZÉƽî vÁ®ÆPÁ JªÀÄ.J¸ï.¦.n.¹ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀævÉåPÀªÁV ºÁ°£À ¥ËqÀgÀ 5 PÉ.f, ªÀĸÁ¯Á ¥ËqÀgÀ 5 PÉ.f, £ÀÆånæ «ÄPÀì zÀ°è 5 PÉ.f ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 135/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

ದಿನಾಂಕ 14-10-2018 ರಂದು 1550 ಗಂಟೆಗೆ ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ 1] ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಟನಳ್ಳೆ, 2] ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ, 3] ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ನಿದ್ದೆ, 4] ಚನ್ನಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, 5] ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪಾ ನಿದ್ದೆ, 6] ಖುಶಾಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಕಚೌಡೆ, 7] ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮೇಲೆ 1700 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 3000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 196/18 PÀ®A 363 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2018 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÆãÀªÁ®ÌgÀ eÁåw ¯ÉÆúÁgÀ, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ §mÉÖ CAUÀr ¸Á: ¤®AUÁ (JªÀÄ.J¸ï.) ¸ÀzÀå PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ°è eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ¸Áj ¸ÉAlgï §mÉÖ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ EªÀjUÉ 1] dUÀfÃvÀ ªÀAiÀĸÀÄì-16 ªÀµÀð, 2] ±ÁæªÀt ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð »ÃUÉ  MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄUÀ dUÀfÃvÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄĪÀ¤Pï ¥À©èPï ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯É gÀeÉ EgÀÄvÀÛªÉ.  »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/10/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀfÃvÀ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ  J°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢ÃPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ (JªÀÄ.J¸ï) ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ  dUÀfÃvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ªÀUÉÊgÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀfÃvÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/10/2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀí 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: dUÀfÃvÀ, vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ: zÀvÁÛwæ, ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ:  5 ¦üÃmï, ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, vɼÀîUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ: PÀ¥ÀÄà eÁPÉÃl ªÀÄAQ PÁå¥À, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n.±Àlð, §Æè jhÄãÀì ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ ¨sÁµÉ: ªÀÄgÁp, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Sunday, October 14, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-10-2018

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 420 L¦¹, 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2018 gÀAzÀÄ 1601 UÀAmɬÄAzÀ 1615 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà §UÀzÀ®PÀgï ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: §UÀzÀ¯ï, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. +918001538779 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr »A¢AiÀÄ°è £Á£ÀÄ J¸ï©L ºÉqï D¦ü¸ï¤AzÀ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤ªÀÄä qÉ©mï PÁqÀð £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ¹«« £ÀA. ºÉý CAvÁ PÉýgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀiÁVzÉÝ£É ¤ªÀÄä PÁqÀð £ÀA. PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è C¥ÀqÉmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ qÉ©mï PÁqÀð¤AzÀ MlÄÖ 5 ¸À® gÀÆ. 39997/- ºÀt ªÉÆøÀ¢AzÀ K£ÉÆà Rj¢¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ 13-1-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 271/2018, PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 13-10-2018 ರಂದು ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚೌಡಿ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಮರೇಶ ಪಿ.ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚೌಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಚೌಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಪಾಂಚಾಳ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬಡಿಗೇರ, ಸಾ: ತೀನದೂಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿಸಿದ 1) ನಗದು ಹಣ 1400/- ರೂ., 2) 4 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 3) ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತಾನು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದು ಕೊಡುತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 304/2018, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦.r.J¸ï PÁAiÉÄÝ 19 :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2018 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-10-2018 gÀAzÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀßA¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀÄvÁÛgÉ EªÀÅ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà EªÀ¤UÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ wý¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dAn zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL §¸ÀªÀgÁd zsÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® KjAiÀiÁzÀè°zÀÝ ¤QvÁ ¥sÀ¤ðZÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¥ÀÄ£ÀßA¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV J®ègÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ N¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MlÄÖ 42 CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 21 QéÃAmÁ® 18 PÉ.f CQÌ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 52,950/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, F ¸ÀAUÀ滹zÀ CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Áà EªÀ¤UÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ದನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಭಾಸಗಿ ಸಾ||ಶಿವೂರ ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ  ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 122 ಶಿವೂರ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೆಟಗಿ ಇದ್ದು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಧನ ಕರುಗಳು ಮೇಯಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮೇಟಗಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 09/10/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7..00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮೆಟಗಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮರು ದಿನ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10/10/2018 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧನ ಕರುಗಳ ಹೆಂಡೆಕಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಆಜು-ಬಾಜು ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಹೊಲದವರಾದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದಿಂಡೂರ, ವಿಠ್ಠಲ ಪಟ್ನೆ ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ನಾನು ಸದರಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ 09/10/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10/10/2018 ರ ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮೆಟಗಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂದಾಜು 48,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಝಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವರ ಬಂಧನ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12.10.2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ  ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾಲ್ದಾರ ಮಜ್ಜಿದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಮಾಲ್ದಾರ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಲ್ದಾರ ಮಜ್ಜಿದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮಜ್ಜಿದ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ನಿರತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1. ಅಶೋಕಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಓಕಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ 2. ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಸಾ: ಕ್ರೀಷ್ಠಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಶ ಹೋಟೆಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ 3. ದಶರಥ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ವಾಡಿ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ 4. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಅಂಬಾಡಿ ಸಾ: ರಾಜಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ 5. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ವೀರಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾ : ರಾಜಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ. 6. ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸೋಮಾ ಸಾ: ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಲ್ಲೆ ಬಳಸಿದ  ನಗದು ಹಣ 4050/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Saturday, October 13, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-10-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.177/2018, PÀ®A. 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆUÀj, vÁ: GzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-0520 £ÉÃzÀgÀ°è 20 l£ï vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É C.Q 11 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß GzÀVÃgÀ ºÉʧvÀ¥ÀÆgÀ zÁ®«Ä®¤AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrMAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¯Áj Qèãgï ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUï ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ¨ÁZÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉÆUÀj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ªÀÄzsÀå ¨sÁ°Ì UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì GzÀVÃgÀ gÉÆà ªÉÄÃ¯É 2330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 3-4 d£À ©½ §tÚzÀ PÁj£À°è ¯ÁjAiÀÄ »A¢¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀè¤gï J®èjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ J®èjUÀÆ ¸ÀzÀj PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 12,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 1600/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃqï PÀqÉUÉ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ 2-3 ¸Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J®èjUÀÆ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÆèÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: GzÀVÃgÀ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄUÉ PÁj£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj vÀ«ÄäAzÀ 3-4 d£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Áj PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ 10 ZÀPÀæzÀ 5 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.