Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 20, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-02-2018

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 19-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ತಾಡಮಲ್ಲೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಜಮಗಿ, ತಾ: ಔರಾದ [ಬಿ] ರವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೇಲಸ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೂರಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏಕನಾಥರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ವಯ: 60 ವರ್ಷ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಇ-1399 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದೇ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಬೀದರದಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊದ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ,  ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏಕನಾಥರಾವ ರವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಮತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 20/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ CA§uÁÚ UÀÄgÀªÀÄnÖ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÉ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÀqÉ E½zÀÄ gÁ.ºÉ 65 £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À CªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀì £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì ¤Ãr E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 08/2018, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱À¨Á£Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï £À¢ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: a¢æ, ¸ÀzÀå ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2015 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ PÀÆr a¢æ UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® gÀ»ªÀiï ¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ £À¢ÃªÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨Á¨Á ±Á¢SÁ£ÁzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ £À¢ÃªÀÄ, CvÉÛAiÀiÁzÀ SÉÊgÀĤ߸Á ¨ÉUÀA, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C§Ý® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ ¸À¨Á gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÀÄ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ¢PÀÄÌ E®è, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ WÀgÀªÉÄ PÉÊPÀÆ ¨ÉÊmÉ, vÀÄ zÀĸÀgÉÆÃAPÉ ¥Á¸ï eÁ, vÀÄ PÁå© zsÀAzsÁ PÀgï gÉÆÃeï ¥ÉÊ¸É ¯ÉPÉ DPÉÆ ºÀªÀiÁgÁPÀÆ zɪï CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ £ÁzÀtÂAiÀĪÀgÀÄ vÀÄ CªÁgÁ ºÉÊ, vÀÄ PÀºÁ¸É DPÉ UÀ¯É ¥ÀqÉ, vÀĪÀĺÁgÁ SÁAzÁ£ï CbÁÒ £ÀºÉÊ, ©üÃPï ªÀiÁAUÀ£ÉPÁ SÁAzÁ£ï ºÉÊ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÀƪÀiÁgÀÄ ¸À® PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÝgÉ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄzÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C£Àégï, CPÀ̼ÁzÀ jºÁ£Á ¨ÉUÀA ºÁUÀÆ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§, ªÀĺÀäzÀ U˸ï PË£Àì®gï gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ C£ÉÃPÀ ¸À® w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-02-2018 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmɣɣïì PÉøÀ£À «ZÁgÀuÉ EzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ £À¢ÃªÀÄ vÀAzÉ C§Ý® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á§, 2) SÉÊgÀĤ߸Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§Ý® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á§, 3) C§Ý® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á§, 4) ¸À¨Á vÀAzÉ C§Ý® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlð ªÉÄ vÀÄ ªÉÄAl£É£ïì PÉøï qÁ¯É vÀÄ CUÀgï PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï £À» ° vÉÆà ªÀiÁgÀPÉÆ vÉÃgÉPÀÆ PÉʸÁ ºÁ¯ï PÀgÀvÀÆ §ÆgÁ ºÁ¯ï PÀgÀPÉ RvÀªÀiï PÀgÀvÀÆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CtÚ ªÀĺÀäzÀ C£Àégï, CPÀÌ  jºÁ£Á ¨ÉUÀA gÀªÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2018, PÀ®A. 498(J), 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ ¨sÀUÀªÁ£À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzsÀ£Á 9 ªÀµÀð, CPÀëvÁ 7 ªÀµÀð, DAiÀÄĵÀå 5 ªÀµÀð »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À gÀªÀgÀÄ PÀtÂÚ¤AzÀ CAUÀ«PÀ® DVgÀÄvÁÛgÉ, CvÉÛAiÀiÁzÀ §AqɪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀgÉ ºÉÃUÉ ¤£Àß UÀAqÀ CAUÀ«PÀ®£ÁVgÀÄvÁÛ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ £À£Àß D¹Û ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ¼É, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁzÉë EªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¸À® »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj E®è CªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CvÉÛ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀ¢®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-02-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §AqɪÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ, J¯ÁèzÀgÀÆ ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄR, ºÉÆmÉÖ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆAl, vÉÆqÉ, ¨É£ÀÄß, vÀ¯É ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, EzÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀAV ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ gÁeÉAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ D¨ÉÃzÀ vÀAzÉ GªÀÄgï ZÁAiÀÄĸï gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 40/2018, PÀ®A. 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀð C¢üPÁjAiÀiÁzÀ NL¹ Kgï ¥sÉÆøÀð UÁå¸ï Jeɤì Kgï ¥sÉƸÀð ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-02-18 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀðzÀ°ègÀĪÀ UÁå¸ï Keɤì E£ï¸ÉÊqï PÁåA¥ï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÉÆÃzÁªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ zÀħð¼ÀPÉ DzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁå¸À KeÉA¤ìAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ JªÀiï.« PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: UÁå¸À KeÉA¤ìAiÀÄ°è ©°èAUÀ PÀèPÀð, 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgÀ, 3) gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: r¯ÉªÀj ¨ÁAiÀiï ºÁUÀÆ 4) «£ÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄ°èUÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: ¸À¥sÁ¬ÄªÁ¯Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 19-02-18 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಲು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಸಾ|| ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ|| ಸೇಡಂ. ಇತನು  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ.ಎಪಿ25 ಎಡಿ3702 ನೆದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ರಾಜು ವಡ್ಡರ ಸಾ|| ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಉಡಗಿ ರೋಡ ಸೇಡಂ. ರವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗು ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮನಗೂಳಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಸಾದಾ ಹಾಗು ಭಾರಿಗಾಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18/02/2018 ರಂದು ಹಡಗಿಲ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-1136 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಶಹಾಬುದ್ದಿನ @ ಶಬ್ಬಿರಮಿಯಾ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಜೊಗೂರ ಸಾಃ ಹೀರಾ ನಗರ ಹೀರಾಪೂರ ಕಲಬರುಗಿ ರವರು  ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-03 ಹೆಚ್.ಇ-1645 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೇಯೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 18/02/2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೋಹನ ಮನಗಳಿ ಸಾ : ಭೀಮಳ್ಳಿ  ರವರ ಮಗ ಮೃತ ಪರಶುರಾಮ ವ:8 ವರ್ಷ ಇತನು ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ-MH-42-Y 82, ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ-MH-12-QA-6239 ಮತ್ತು MH-42-A-7839 ಚಾಲಕ  ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಭಜರಂಗ ಸಾಳುಂಕೆ ಸಾ:ಭಾರಾಮತಿ ತಾ:ಇಂದಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇತನು ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದ 02 ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗ ಮತತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪರಶುರಾಮ ತಲೆಯು ಒಡೆದು ತಲೆಯ ಮೆದುಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡ ಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕರಳುಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ-17/02/2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಮ್.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಿಜುಗುರಿ ಹತ್ತಿರದ ದಂಡೋತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಹ್ಮದ ಖಾನ ತಂದೆ ಪೀರ ಖಾನ ಸಾ : ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಫಿರೋಜಖಾನ್ ತಂದೆ ಪೀರ ಖಾನ್ ಈತನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಿಜುಗುರಿ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ತವೇರಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-01 ಎಮ್.ಎ-9226 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರೋಜಖಾನ್ ತಂದೆ ಪೀರ ಖಾನ್ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 17/01/2018 ರಂದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ  ಆದ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  18/02/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಗೋವಣ್ಣ ದೊಡ್ಮನಿ ಸಾ||ಬಳೂರ್ಗಿ ಹಾ||ವ||ಲಿಂಬಿತೋಟ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11/02/2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲೆ  ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಗುರುಪಾದ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲಾಡ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12/02/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಯಾವುದೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿದ್ದ ಲಾಕರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಂಡು ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾನು ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 40,000/-ರೂ ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಣ,ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಸುತ್ತುಂಗುರ ಹಾಗು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನು,  ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಒಲೆ(ಬೆಂಡೊಲೆ) ಒಟ್ಟು ಎರಡು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ 58,000/-ರೂ ರಷ್ಟು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಡಾ|| ಬೀಮಾಶಂಕರ ಶಾವಂತಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಶೆದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೆಲೋಗಿ ರವರು  ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬಯೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ ಮಶೀನ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-02-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 19-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಯೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಶೀನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

Monday, February 19, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-02-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 33/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁqÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀUÀgÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÁ°Ì ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÉà ªÉüÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÀA. J¦-11/¦-5480 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸À°A ¸Á: a¢æ, ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä »AzÉ ºÀjzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÉ §®¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¨Áæ»A E§âjUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ gÀ¨Á⤠ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Saturday, February 17, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-02-2018

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-02-2018 ರಂದು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ರಮೇಶ ಶಿಂದೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಯ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರೆವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸಾಲಿ ವಯ 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಇತನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ಆಡಿರಿ ಅಂತ ಚೀರುತ್ತಾ ಜನರ ಗಮನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 620/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2018, PÀ®A. 323, 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀ¥Áà vÀAzÉ §±ÉÃmÉÖ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¸ÉæüÖ mÁåAPÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ VïÁªÀÅ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ Gt¸À®Ä UÉÆÃt aîUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ºÀ¼É UÉÆÃt aîUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁA¢üUÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà ¤AwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 60/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉ£ÉÛ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀ ræÃ¯ï ªÀIJãÀ PÉÃnÖzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ a¢æ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ JqÀUÀqÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ DmÉÆà ¤°è¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ E°èUÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AvÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ gÉÆArUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ ªÀåQÛ E§âgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄZÉÒÃð ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ® ©Ã½ §tÚzÀÄ CzÀgÀ £ÀA. 9972607890 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 2000/- gÀÆ., 2) eÉé£À°èzÀÝ CAzÁdÄ 1600/- gÀÆ., 3) J¸À.©.L JnJªÀiï PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ 4) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ EzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ ºÀ¼Àî PÀÆr¹zÀÄÝ C.Q. 30,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ gÉÆÃr£ÀªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè, DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      
         

Yadgir District Reported Crimes Updated on 17-02-2018


                                              Yadgir District Reported Crimes
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 30/2018 ಕಲಂ. 193 ಐಪಿಸಿ;- ದಿನಾಂಕ.16/02/2018 ರಂದು 12-30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಿಸಿ 168 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ  ಸದರಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.303/2015 (ಸ್ಪೇಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂ.34/2016) ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ-11 ರವರು ದಿನಾಂಕ.23/12/2017 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಧೇಶಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಬ್ಲೂ-11 ಶ್ರೀ ನಂದಗಿರಿ ಯೋಜನಾ ನಿದರ್ೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ.23/12/2017 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಆರ್ಡರ ಶೀಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಶಿಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನುಡಿಯದೇ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದು ಸಾಭಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಸಿಡಬ್ಲೂ-11 ಶ್ರೀ ನಂದಗಿರಿ ಯೋಜನಾ ನಿದರ್ೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರಿತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು, ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ಕಾರ್ಯಲಯದಿಂದ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.30/2018 ಕಲಂ.193 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
           
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2018 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.ದಿನಾಂಕ.16/02/2018 ರಂದು 5-15 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೆಬರು ಯಾದಗಿರಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 16/02/2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಚೋಟಿ ವೀರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಾರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು   ಗಂಗಾನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ  ಸೈಯದಲಿ ಹೆಚ್.ಸಿ. 191, ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ. 173 ರವರನ್ನು  ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ  4-15 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-33-ಜಿ-0161 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ  ಹೋರಟು  ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ  ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಾಡಿ 4-30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಟರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಕದ್ದು ಕಳ್ಳತನಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಪರಿಸಿಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಕೆಎ-33-9117 ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆಎ-33-9118 ಇದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಳನ್ನು ಕದ್ದು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ 5-00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ತಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್.ಎಚ್.ಓ ರವರಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ,  ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯ್ಯಾರಿಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು 5-15 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ತಫರ್ೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ನೀಡಿದ್ದು  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.31/2018 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/2018 ಕಲಂ: 143,147,148,504,341,324,307 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ;- ದಿನಾಂಕ: 16/02/2018 ರಂದು 1-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಡಗೇರಾ ರವರಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಫೋನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ನಾನು 1-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಿಬೂಬ ಆಲಂ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ನಾಯಕ ವ:64, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ:ರಜಾ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜೀದ ಪೇಶ ಇಮಾಮ ಸಾ:ತುಮಕೂರ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರು ಅಜರ್ಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ರಜಾ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ಪೇಶ ಇಮಾಮ ಎಂದು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಇಮಾವತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳು ಫೈಜಾನೆ ಎ ಇಮಾಮ ಅಹ್ಮದ ರಜಾ ನೂರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಸೈಯದ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಮುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಮಾಡುವುದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ನಡೆದು ಕೋರ್ಟ ಡಿಕ್ರಿಯು ನಮ್ಮಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹತಾಶರಾದ ಅವರು ಇತ್ತಿಚ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೆಕವಾಗಿ ಪೀರಲ ದೇವರು ಕೂಡಿಸುವ ಅಸರಖಾನಾದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಮಾಜ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 16/02/2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಗುಲಾಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ ಮತ್ತು ಊರಿನವರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂ ಅಲಿ, ಸಣ್ಣ ರಹಿಂ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ರಜಾ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಮಸೀದಿಯ ಎದುರುಗಡೆ 1) ಸೈಯದ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಮುಲ್ಲಾ, 2) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, 3) ಯೂಸುಫ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಮುಲ್ಲಾ, 4) ಅಲ್ತಾಫ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ದಿನ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಾ, 5) ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದಸಾಬ ಆವಂಟಿಗೆ, 6) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ದಾದೆಭಾಯಿ, 7) ಕಮಾಲಸಾಬ ತಂದೆ ಜಲಾಲಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, 8) ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಂ ತಂದೆ ಜಲಾಲಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, 9) ದಾವಲಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮಲ್ಡಿ, 10) ಸಲಿಂ ತಂದೆ ಮೌಲನಸಾಬ ಮಲ್ಡಿ, 11) ಬಂದಿಸಾಬ ತಂದೆ ಬುರಾನಸಾಬ ಕೋರಬಾ, 12) ಜಲಾಲ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ, 13) ಮೈನುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಮುಲ್ಲಾ, 14) ಆಸಿಫ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಲ್ಲಾ, 15) ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂ ಅಲಿ ವಂಡರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ನಮಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನನಗೆ ಏ ಭೊಸಡಿಕಾ ಹಮಾರೆಕೋ ಮಸೀದಿ ಮೇ ನಮಾಜ ಕರನೆ ಆನೆ ನಹಿಂ ದೇರಾ ಇಸಕೋ ಆಜ ಖಲಾಸ ಕರಿಂಗೆ ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದವರೆ ನನಗೆ ಸೈಯದ ಬಾಷಾ, ಹುಸೇನ, ಕಮಾಲಸಾಬ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಂ ಇವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಈತನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದನು. ಯೂಸುಫನು ಮಷಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಅಡ್ಡ ಒಯ್ದಾಗ ಆ ಏಟು ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಏಟು ತೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ತಾಫನು ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದನು. ಸೈಯದ ಬಾಷಾನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದನು. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಗುಲಾಮ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರನಿಗೆ ಆಸೀಫ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಲ್ಲಾ ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ದಾವಲಸಾಬ, ಸಲಿಂ, ಬಂದಿಸಾಬ, ಜಲಾಲ, ಮೈನುದ್ದಿನ, ಉಸ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಗಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂ ಅಲಿ ಖುರೇಷಿ, ಸಣ್ಣ ರಹಿಂ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಖುರೇಷಿ, ನಜೀರ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ತಾವು ಬೇರೆ ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ವಿನಾಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಅಜರ್ಿಯನ್ನು 3-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3-45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ದೂರು ಅಜರ್ಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/2018 ಕಲಂ: 143,147,148,504,341,324,307 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 37/18 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 448, 323, 324, 354, 504, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ;-ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳೆಬುಕ್ಕರ ವಯಾ|| 48 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ|| ಹೊಲಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ|| ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮನೆಯ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂದಿಯಾದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ ಇವರ ಮದ್ಯ ತಕರಾರು ನಡೆದು ಸದರಿಯವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿ: 14/02/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮೂರ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೆ ಆದ 1) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 2) ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 3) ನಿಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 4) ರಾಮು ತಂದೆ ನಿಜಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 5) ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 6) ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಜಪ್ಪ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ 7) ಮಾನಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಕ್ಕಸಗೇರಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಇವರು ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನಲೇ ಸೂಳಿ ಶಾಣಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಹಣಮಂತ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಎದೆಗೂ ಸಹ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಚೀರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ನನ್ನ ಚೀರಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸದರಿ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಮಗ ಪಕೀರಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ನಿಜಪ್ಪ ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 37/18 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 448, 323, 324, 354, 504, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು. 

 

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಸಾ||ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಸಾ- ಮನೆ ನಂ ಎಲ್.ಐ.ಜಿ 248/9 ಅಕ್ಕಮಾಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-02-2018 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ  ಮೆರವಣಿಗೆ  ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 13-02-2018 ರಂದು 2 -00 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಎ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಮೊಮೈಲಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 3500/- ಮತ್ತು ಲೇಡಿಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್  ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಬಿಟ್  ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 310.511 ಗ್ರಾಂ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 9,95,887=00 ರೂಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿರಾದರ ಸಾ : ಕಮಲಾನಗರ  ರವರು  ದಿನಾಂಕ:15-02-2018 ರಂದು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮವಾಸೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಾದ ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ38-ಕೆ0564 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಡಗಂಚಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ನೆಲ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟರ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಧಿನದಲ್ಲಿಯ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣೆಯ ಎಡಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಡೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬೇಹುಶ ಆಗಿದ್ದರು ಸದರಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರು ಗ್ರೇ ಕಲರದಾಗಿದ್ದು ಹೊಸಕಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಟಿಪಿ ನಂ ಎಂಹೆಚ್14-ಟಿಸಿ72/ಎಫ್ ಅಂತಾ ಇತ್ತು ಅಸ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸಗೆ ಫೋನಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಎ.ಎಸ್.ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರಿತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Friday, February 16, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-02-2018

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 14/2018, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಭುರಾಪೂರೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಬೋರಾಳ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಮ್ಮಾ, ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಾಂಗಲೇರಾ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಬಿ-7806 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ದೇಗಲಮಡಿ ರವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಸದರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾದ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸಾ: ಚಾಂಗಲೇರಾ ಇತನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ- ಬೀದರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವಿಠಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಠಲಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್-43/ ಯು-54 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟೋಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಯು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲಿಗೆ, ತೊಡೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎದೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ,ಎರಡು ತೊಡೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,  ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾದ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಚಿತ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಇತನ ಬಲಗೈ ಎಡಫಕಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ಇವಳ ಮುಗಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರು ಬೇರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಮ್ಮಾ, ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ರವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಂಬಂಧಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರರು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತುಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ, ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಚಾಂಗಲೇರಾ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.