Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 23, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-08-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ (n.J¸À) gÀªÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀzÀUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ©¼ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉaÑUÉ ZÀ½AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 21-08-2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a¢æ gÉÆqÀ PÀqÉ ºÉÆÃV C°AzÀ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ ZÀ½ ºÉaÑUÉAiÀiÁV C¯Éè ©¢ÝzÀjAzÀ C°èAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-08-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà gÀPÁë¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀjUÉ ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 187 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ d«Ä£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÀ ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ ¯ÁUÉÆÃr ¸À®ÄªÁV RlPÀaAZÉÆý ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAQ£À°è 1,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É RaðUÁV 2,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® vÉÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÄAzÉ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ £À£ÀUÉ fêÀ£ÀªÉ ¸ÁPÁVzÉ ºÁUÉà »ÃUÉ CAUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁUÁªÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 22-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àé®à vÀ¯É ¨ÉÃ£É DVzÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV «±ÁæAw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ EAqÉÆæøÀ®¥sÀ£ï OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©â ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ vÀÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ¨Á¬Ä £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ OµÀ¢üAiÀÄ ªÁ¸À£É §A¢gÀÄvÀÛzÉ, £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà qÁPÀļÀV E§âgÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ RÄr vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀzÀ£À°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀ½îSÉÃqÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀPÁë¼É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ aAw¹  fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 22-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಂಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಕುಂದನ್, ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲೆಯ, ಸಾ: ಧನ್ನೂರ (ಹೆಚ್) ರವರ ತಂದೆಯವರು ಬೀದರ ನೌಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿ.ಜೆ-01/ಡಿ.ವೈ-5081 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯವರ ಬಲಮೊಳಕಾಲದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟನಚೂರ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ 23-08-2017 ರಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 90/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 22-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಮಾಳಮ್ಮನವರ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಕರಕಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸದ್ಯ: ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನ್ನ ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆಎ-02/ಎಮ್.ಡಿ-4551. ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣೆಪ್ಪಾ ರವರ ಟೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಓಮಿನಿ ವಾಹನವನ್ನು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-7775 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಯೂಮ ತಂದೆ ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್ ಮೌಜನ್ ಸಾ: ಹಣಕುಣಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಓಮಿನಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಕೂಡಲೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಯೂಮ ಇವನ ಗಟಾಯಿಗೆ ತೀವೃ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಓಮಿನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಓಮಿನಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 20-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾಯಕವಾಡ, ವಯ 36 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಭೀಮ ನಗರ, ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಗಂಡ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡಲು ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/9434 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಆಟೋ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ, ಎಡಗಾಲ ಪಿಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2017 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀQñÉÆÃgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-735 zÀvÀÛVj PÁ¯ÉÆä amÁÖ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß »gÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ¥sÁåµÉ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-9626 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr 2145 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J£ï.¹.f.eÉ.27860, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10..J.qÀ§Äè.¹.f.eÉ.23471, CzÀgÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ, CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2017, PÀ®A. 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ UÁUÉð, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï üGzÉÆåÃUÀ: ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð, ¸Á: ©æêÀiïì ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ D ªÉüÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬Ä vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPÀ aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è  2 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À (¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ DUÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀ EzÀÄÝ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ), AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀ¸ÀåªÁV «¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÁQ ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: