Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 5, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-02-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-02-2018

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ, ವಯ:41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ. ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರ ತಂದೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 72 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ. ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ 5 ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮೂರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಲು ಆಗಲಿಲ್ಲಾ, ಪದೆ-ಪದೆ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬೆಂಕದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ನೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾರದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಿನಾಂಕ 04-02-2018 ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1200 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸೆಂದು ತಿಳಿದು ಖೇಣಿರಂಜೋಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೋಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕಾರಂಜಾ ಡ್ಯಾಮಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 12/2018, PÀ®A. 279, 283, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ£À zÁªÀĪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÁªÀĪÁ¯É EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-4383  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°è£À zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ©Ãj[PÉ] gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39/n-4202 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀÄ ªÀÄzÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæöå° ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöå°UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »AzÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï £À UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨Á¢UÉ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨Á¢£À ¥ÀlAZÀÄgï ºÀwÛgÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¢£ÁAPÀ 05-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À°ègÀĪÀ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁä ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ OgÁzÀ - ºÀuÉUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀuÉUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwzÀÝ MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀuÉUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀªÀÄÆägÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ZÉÆ¥ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäÃt vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÁWÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆr C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ §®UÉÊUÉ JzÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀÄvÁä¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï EzÀÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå JA.JZï-26/Jf-4357 EzÀÄÝ ºÁUÀÆ DmÉÆà £ÀA. £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-38/J-0717 EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ JAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀAqÀj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¥Ánïï gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀAqÀj EvÀ¤UÉ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀAqÀj EvÀ£ÀÄ DA§Ä¯ÉãÀì£À°è GzÀVÃgÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: