Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 23, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-05-2018


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 23-05-2018

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 141/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :- 
ದಿನಾಂಕ 22-05-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಜಾಧವ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡಾ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಂಡಾದ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಶೋಭಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಧನ್ನೂರಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧನ್ನೂರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-38/8896 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುವದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟು ಧನ್ನೂರಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ ಟೆಂಪೊ ನಂ. ಎಪಿ-29/ಟಿಎ-1561 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ ಟೆಂಪು ವಾಹನ ಅಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 129/2018, PÀ®A. 7, ¢ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï JA¥ÁèAiÀĪÉÄAmï Då¸ï ªÀiÁå£ÀĪÀ¯ï ¸É̪ÉAdgïì DåAqï zÉÃgï j-ºÁå©°mɵÀ£ï DåPïÖ-2013 :-   
¢£ÁAPÀ 22-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ¬Ä¸ï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄR¸ÀÆzÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¥Àæ¨sÁj ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉà PÀ£ÀßqÀ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ©vÀÛgÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄAvÉ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÉÆaÑ UÀÄAr (ªÀiÁå£ï ºÉÆïï ZÉA§gï) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è D¹Û ¸ÀA. J¯ï.L.f ¸ÀA. 38 gÀ°è DgÉÆæ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁå£À ºÉÆî£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-05-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ gÉÆaÑ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀÄ “¢ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï JA¥ÁèAiÀĪÉÄAmï Då¸ï ªÀiÁå£ÀĪÀ¯ï ¸É̪ÉAdgïì DåAqï zÉÃgï j-ºÁå©°mɵÀ£ï DåPïÖ-2013” gÀ PÀ®A 7 gÀ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, DzÀPÁgÀt ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÉʬÄAzÀ gÉÆaÑ UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À®Ä £ÉëĹzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÉÄîÌAqÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ EgÀĪÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

No comments: