Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 28, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-05-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉàõÀ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ J¸À.¹ gÉʯÉé ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ EAVèõÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÀæeÉÕ»£À ¹ÜwAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ¥Áèl ¥sÁgÀA £ÀA. 1 £ÉÃzÀgÀ°è PÀAqÀÄ §AzÁUÀ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɪÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁgÉ, PÁgÀt C¥À¥ÀjZÀvÀ ªÀåPÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä PÉÆjPÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 189/2018, PÀ®A. 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠢î¸ÁzÀ vÀAzÉ CZÀÑ£À ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ AiÀÄÄ.¦. gÁdåzÀ ¨ÁzÀAiÀÄÄ f¯Éè ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ«Ã£À JA§ÄªÀ¼ÀÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 UÀAqÀÄ 4 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, FUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ 8 ¢ªÀ¸ÀzÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ QæPÉÃl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¤ÃuÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è QæÃPÉÃl Dl DqÀÄwÛzÀÄÝ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Áål¢AzÀ ¨Á°UÉ ºÉÆqÉzÁUÀ D ¨Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ §UÀ®°èzÀÝ 8 ¢ªÀ¸À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯É f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄUÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, F WÀmÉ£ÉAiÀÄÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á: a¢æ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 187/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ­ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 5220/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 188/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ­ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢üUÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £Á¹ÃgÀSÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ E£ÀÄß 2 d£À EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1550/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: