Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 29, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2018

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/2018, PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr,  ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄWÀgÁªÀÄ ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁBPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ KPÉ? ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄð£À vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


No comments: