Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 9, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-06-2018

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 121/2018, PÀ®A. 447, 420, 465, 468, 471, 506(©) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ §ÄqÉÌ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-1-124/2 ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ dAUÀ®PÉÆ¬Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 12/2 gÀ°èAiÀÄ 6950 ¸ÁÌ÷éAiÀÄgï ¦üÃmï ¨sÀÆ«Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ V¥sïÖ rÃqï ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÉÊQ 4.5 UÀÄAmÁ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CdÄð£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀ¥sÀvÀ ªÀÄwãÀ UÀAqÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ C§ÄÝ® ªÀÄwãÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F «ªÁ¢vÀ eÁUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, F vÀPÀgÁj£À §UÉÎ ªÀiÁ£Àå GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸Àȶֹ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É EzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj «ªÁ¢vÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-03-2018, 12-03-2018 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 26-03-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ DwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ PÀlÖqÀ PÀlÖ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 124/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 LM¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ«Ãgï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æêÀÄAvÀ FvÀ£À zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÉà ªÉüÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁqÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¨ÉîÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñï vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁeï UËqÀUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw gÉÃSÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ£À UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: