Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 29, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀ®¥Áà ºÁ¯ÉÆ¼É ¸Á: £ÁUÀÆgÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è £ÁUÀÆgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 17/*/2 £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 2 JPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ Mt ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁUÀzÉ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ¸Á®ªÁVzÉ CAvÀ UÀAqÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr vÀÄA¨Á ¸Á®ªÁVzÉ F PÉqÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É E®èzÀ PÁgÀt »AzÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸Á® eÁ¹ÛAiÀiÁV J.r.© ¨ÁåAPï £À°è 1,50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ¸Á®ªÀÅ ¨É¼É ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß wj¸À¯ÁUÀzÉ UÀAqÀ PÀ®¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÁ¯ÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28-06-2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«ÄQÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨É¼É ¸Á®ÁVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À vÀÄPÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀgÀÄ PÀÆr UÀAqÀ¤UÉ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2018 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ©æÃqÀÓ PÀA ¨ÁågÉeï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÀÄtÂUÉA¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀ©PÁ UÀAqÀ AiÉÄñɥÁà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀgÀ CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸ÀPÀrØ DAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «®ì£ï vÀAzÉ AiÉÄñÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ DlªÁqÀÄvÀÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ©æqÀÓ PÀA ¨ÁågÉd PÀqÉ ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄUÀĪÁUÀ gÀ©PÁ EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß §UÀ®°èzÀÝ ªÀÄUÀ ±ÁåªÀĸÀ£ï vÀAzÉ AiÉÄñɥÁà ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: £ÀAzÁå¼À FvÀ¤UÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÀÝ «®ì£ï FvÀ¤UÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆV vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀ¼À CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä gÀ©PÁ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 204/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 28-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪರಸಣೆ ಸಾ: ದಾಡಗಿ ರವರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪರಸಣೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39 -7835 ನೇದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ ರವರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿಯ ದಾದರಾ ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-27/ಎಂ.ಬಿ-1126 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ ರವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧೂಳೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕುಶ ರವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 88/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ §gÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «ÃgÀ¨sÀƱÀ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ gÀWÀÆ«ÃgÀ¹AUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£Àß½î ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV VqÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §PÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÁUÀÆ 5) §PÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ C¯Éè »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2370/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: