Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 9, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-07-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-7-2018

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 229/18 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-18 gÀAzÀÄ 15.00  UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ n.¦JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr   dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 16,215/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 09 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 5100/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 147/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-07-2018 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CtÄ«gÀ PÀÄqÀA§¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-PÉ-3965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.E.4Pɹ093eÉ98093754 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. PÉ.¹.09E1095257 ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£À  CA.Q.25,000/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: