Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 11, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-7-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-07-2018
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 94/18 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-07-2018 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä  UÀAqÀ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¥É¢Ý ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 11-07-2018 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå PÉJ-32-EJ¥sï-8536 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀĪÁUÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÁ.ºÉ. 50 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï. ¸ÀASÉå PÉ.J-38-J¥sï-1072 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ DUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: