Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 13, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-07-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-07-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄħSÁ£ï vÀAzÉ «ÄAiÀiÁåSÁ£ï ¥ÀoÁt, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁæAw UÀuÉñÀ »AzÀÄUÀqÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CµÀðzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ DªÁUÁªÁUÀ ¦üqÀì §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 11-07-2018 gÀAzÀÄ ¢£À«r ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ  CµÀðzÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è NqÁr UÀÄdj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä ¸ÀÆÌ® UËæAqÀzÀ°è£À JqÀªÀÄįÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄgÁd gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ CµÀðzÀ EvÀ¤UÉ ¦üqïì §AzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÁd gÀgÀªÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «Ä£Áeï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12-07-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà CµÀðzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: