Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 25, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2018
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  52/2018 PÀ®A 14, 15, 32, 34 PÉ.E JPïÖ eÉÆÃvÉ 273 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2018 gÀAzÀÄ 1500  UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á®PÀȵÀÚ J.J¸ï.L ¥Àæ¨sÁgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, «ÄRð¯ï-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è RAqÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¹A¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀ   PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ azÉæ ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀ¼ÀTAqÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ Nr ºÉÆzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ Nr ºÉÆzÀªÀ£ÀÄß ¹A¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 35 eÁw: ªÀÄĹèA   ¸Á: vÁA¨ÉÆüÀªÁr vÁ: ¤®AUÁ f: ¯ÁvÀÄgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°ègÀĪÀ ¹A¢ CAzÁdÄ ¨É¯É 320/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. D¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಜನವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 111/18 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ;-
ದಿನಾಂಕ 24-07-2018 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜಿದ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಸವರಾಜು gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr   ಆರೋಪಿತರಾದ ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಖಾಶಂಪೂರೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ,  ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಪಗಾರ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಜಲೀಲ ತಂದೆ ಮಂಜೂರ ಪಟೇಲ್ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಫಾರೂಕ್ ಪಟೆಲ್ ತಂದೆ ಗೌಸ್ ಪಟೇಲ್ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಬಂಪಳ್ಳಿ ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1960/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ  oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 152/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-.
¢£ÁAPÀ 24/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÉĺÀvÉæ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð   G/ ¸ÁÖ¥À£À¸Àð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå ©æªÀÄì ¸ÁÖ¥À£À¸Àð ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/07/2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß  PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ   ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39 eÉ 6237 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ è ©ÃUÀ ºÁQ ªÀ¸Àw UÀȺÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/7/2018 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀߪÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® «ªÀgÀ EAwzÉ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÀiÁmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 eÉ 6237 EzÀÄÝ ZÁ¹ì £ÀA ME4JC36CHA8075124, EAf£À £ÀA JC36E2107699 EzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 35,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¢£ÁAPÀ 01/07/2018 gÀAzÀÄ 7 ¦JªÀiï UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02/07/2018 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢AiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: