Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 15, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-06-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2018©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 142/18 PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 14-06-2018 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ. ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªï ¥sÀƯÉPÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n (PÉƽ), G: CzsÁå¥ÀPÀ, ¸Á: eÉ.J£ï.-5, PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀȺÀ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgï ¸À¥ÀÛVj L.n.L PÁ¯ÉÃd£À°è CzsÁå¥ÀPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ: 12-06-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À¢AzÀ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ræêÀiï AiÀÄÄUÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-38-Q-7469 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ºÉÆAqÁ ræêÀiï AiÀÄÄUÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-38-Q-7469 2) ZÁ.£ÀA. JªÀiï.E.4eɹ586J¯ï.r.n.117165 EAf£ï.£ÀA. eɹ58En3146006,   C.Q. 30,000/-gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

No comments: