Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦¹:

¢: 23-8-08 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð eÁ/ PÀ¨ÉâgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Éß»vÀ£ÉÆÃA¢UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt PÉÆlÄÖ §gÀĪÁUÀ DgÉƦ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á; §¸Áì¥ÀlÖt mÁæPÀÖgï PÉ.J.-37/n-1518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÝgï PÉÆlÖ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸Éß»vÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÉ (.) ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 279, 338 L.¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ UÀÄ£ÉߥÀà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á. »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÁUÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà §AqÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37-5706 £ÉÃzÀØgÀ UÁr¬ÄAzÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆt PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦¹

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 9-45 J.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÁPÀj ªÀAiÀiÁ 50, eÁ. ªÁ°äÃQ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. vÀ¼ÀUÉÃj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37- 6877 £ÉÃzÀØgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 8-00 J.JAPÉÌ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2008, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-05/E.J-3309 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ ; 23-08-08 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÀÆ. 2015=00 & 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß & 1 §gÀPÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ (.)

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/08 PÀ®A: 457, 380 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-8-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ PÉÆqÉPÀ¯ï, ªÀ: 37ªÀµÀð, ¸Á:§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ :21-8-08 gÀ 11-00 ¦JA¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-8-08 gÀ 6-00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,000 gÀÆ. J¯Áè ¸ÉÃj 20,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 110(E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹.:

CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, f.PÉÆüÀÆgÀ. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/08/2008 gÀAzÀÄ ¹¦¹ 292 EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 8-00 ¦.JA.PÉÌ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ®¦ü£ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: 31£Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sÀAiÀÄ-©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.