Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 1, 2016

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 31/12/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA.1 «ÃgÉñÀ vÀAzÉ vÁªÀgÉ¥Àà 29 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À &  ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ®Äè  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÀÆå 3394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ°è J-2   eÁ£ïrÃgÀ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ ZÉ¹ì £ÀA.¦ªÉÊ 5103J¸ï017036 EAfÃ£ï £ÀA.¦ªÉÊ3029 r 192921 & £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöå° £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ & mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀ߯ï E®èzÉà & ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ªÀÄwÛvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÁªÀgÉ¥Àà 26 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ®Äè vÁ:UÀAUÁªÀw f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 361/15 PÀ®A 279, 304(J), 283 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.               ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà 21 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ºÀįÉè¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 23/11/2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÄß 50,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ  ªÉÃ¼É ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®èªÉAzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÁUÉAiÉÄà §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.222/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/15 PÀ®A 504,498(J) 506,448,323,324 L¦¹ & 3,4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è .UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 30/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 jAzÀ  ¢£ÁAPÀ: 31/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ©¹AiÀÄÆlzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EnÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1) CQÌ 50 PÉ.fAiÀÄ ¥ÁåPÉÃmï £À MlÄÖ 40 aîUÀ¼ÀÄ. ( ¥Àæw aîPÉÌ 600 gÀÆ. £ÀA. 24,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ )   2) UÉÆâ 50 PÉ.fAiÀÄ ¥ÁåPÉÃmï £À MlÄÖ  6 aîUÀ¼ÀÄ. ( ¥Àæw aîPÉÌ 600 gÀÆ. £ÀA. 3,600/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ) 3) ¹Ö¯ï ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ 250 ( ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. )  4) ¨ÉÆÃUÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ 2 ¸ÀtÚªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 2 zÉÆqÀتÀÅ.( C.Q 12,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 5) MAzÀÄ ¤Ãj£À  mÁQ ( C.Q. 500 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ.) 6) 2 PÀ©âtzÀ læAPï ( C.Q. 1000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 7) ¨sÁgïvï UÁå¸ï£À MAzÀÄ SÁ° ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ËÖªï ( C.Q. 3900 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. )  8) ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ªÉÆÃlgï 1 ºÉZï.¦.£ÀzÀÄ. ( C.Q. 8,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ )  9) PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40.  ( C.Q. 12,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )   10) PÀA¥ÀÆålgï mɧ¯ïUÀ¼ÀÄ 16. ( C.Q. 32,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  11) 12 PÀ©âtzÀ ¨ÉAZïUÀ¼ÀÄ ( C.Q. 12,000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  12) ¹ÖÃ¯ï §PÉÃmïUÀ¼ÀÄ.2. ( C.Q. 600 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ )   13) PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÉAZÀÄUÀ¼ÀÄ 5. ( C.Q. 2500 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  14) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ C®ªÀiÁj aPÀÌzÀÄ EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ±Á¯Á zÁR®wUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ,  ( C.Q. 1,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ )  15)  ºÀAaPÉAiÀiÁUÀzÉà G½zÀ 8 ¨ÉʹPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ. ( C.Q. 24,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  16) MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgï ºÀ¼ÉzÀÄ ( C.Q. 5,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ) 17) PÀA¥ÀÆålgïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ( C.Q. 8,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 18) ±Á¯Á zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EnÖzÀÝ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï PÉÆÃuÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À vÀgÀUÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ²y®UÉÆArªÉ »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,58,100 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ  PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2015  PÀ®A:  436, 427  IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ : 31-12-15 ರಂದು 13-30   ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಗಿರೀಶ ಜೋಷಿ  ತಂದೆ ರಂಗಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ ಸಾ-ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ , ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ T.V.S.XL SUPER HD ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. KA-36/X-8835 ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ :12/12/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಳೆ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಆಪೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ T.V.S.XL SUPER HD ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ 12,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ತಾವು ಕಳುವಾದ ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಕಳವು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.357/15 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.01.2016 gÀAzÀÄ         17 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2015 PÀ®A 273,337,338,427,429,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ :- F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ  MPÀÌ®vÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛ£É.  ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CtvÀªÀÄäQAiÀÄ ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁémÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä  ºÉÆ® f¤PÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è  EgÀĪÀ ¨ÉÆý ªÀÄ®èªÀÄ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÉÆÃUÀj gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÀ £À£ÀUÉ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ DzÀgÁ¬ÄvÀÄÛ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ JwÛ£À §Ar NqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ vÉÆÃUÀj gÁ²AiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉÆÃUÀj gÁ²AiÀiÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃUÀj aîUÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀ §AzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÀ°AUÀ G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj- gÁAiÀÄZÀÆgÀ qÁA§gÀ ªÀÄÄSÁå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯Áj »A¢¤AzÀ  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ar dUÀÄÎwÛgÀĪÀ JwÛUÉ rQÌ¥Àr¹  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è §Ar dUÀÄÎwÛgÀĪÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀiÁvÀÄ 60000=00 (ºÀgÀªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ/-) E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛvÀÄÛ. JwÛ£À EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀiÁAvÀÄ 50000=00 (LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ/-) §Ar ¥ÀÆtð dPÀĪÀÄUÉÆAqÀÄ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀiÁvÀÄ 30000=00 (ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ/-) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ aî vÉÆÃUÀj CAzÁdÄ ªÀÄÆgÀÄ QéAmÁ® qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀiÁvÀÄ 30000=00 (ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ/-) ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀV£À ¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖªÁVzÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ ZÀjazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj JwÛ£À §Ar NqÉAiÀÄwÛzÀÝ  ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ºÀ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiÁvÀðAqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 369/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:30/12/2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀÄgÀ¥Á° mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.,18,173,347 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üªÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ 9-15 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ CªÀÄgÀ¥Á° mÁQÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï PÀA§zÀ ¨É¼ÀQAiÀÄ£ÀÀ° £Á®ÄÌ d£ÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G:E¹Ûçà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á:PÀªÀįÁ £ÉºÀgÀÄ¥ÁPÀð AiÀiÁzÀVj 2) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉrØ ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G: SÁ¹V£À PÉ®¸À ¸Á:PÀªÀįÁ £ÉºÀgÀÄ¥ÁPÀð AiÀiÁzÀVj 3) QgÀt ZÀªÀiÁ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:PÀªÀįÁ £ÉºÀgÀÄ¥ÁPÀð AiÀiÁzÀVj 4) CPÀëAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§æ±ï ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ G:UÀÄr ¥ÀÆeÁj ¸Á:PÀªÀįÁ £ÉºÀgÀÄ¥ÁPÀð AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 09-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1910/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀªÀÄeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ PÀ®A 78(3)PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2-30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.369/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÀR°¹¯ÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 370/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:31/12/2015 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ DmÉÆà ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 ,¦.¹.,18,45,334 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üªÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ 01-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ DmÉÆà ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀäzï ªÉÄʧƨï vÀAzÉ PÁ¹ªÀiï ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA  G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀUÀ°è AiÀiÁzÀVj 2)±ÉÃPï C©Ãzï vÀAzÉ E¨Á滪Àiï ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:¯ÁqÉÃeï UÀ°è AiÀiÁzÀVj 3)¹gÁd vÀAzÉ C°è¸Á§ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèÃA ¸Á:¯ÁqÉÃeï UÀ°è AiÀiÁzÀVj 4)d«ÄÃ¯ï ºÉʪÀÄzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á:¯ÁqÉÃeï UÀ°è AiÀiÁzÀVj  EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 02-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1910/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀªÀÄeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ PÀ®A 78(3)PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 07-00 ¦.JªÀiïPÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.370/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÀR°¹¯ÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆÃqÉPÀ®è oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2015 PÀ®A: 419,420,504,506 :- ¢£ÁAPÀ:31.12.2015 gÀAzÀÄ 18:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄågÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA:74/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 156(3) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä DzÉò¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ £ÀA: 74/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦ügÁå¢zÁggÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÀªÀ° ¸Á:gÁAiÀÄ£À¥Á¼Á gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢£ÁAPÀ 26.12.2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ J 33 J-1520 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ CqÉZÀuÉ ¤«ÄvÀå DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà dAd®¨Á« ¸Á:PÉÆqÉPÀ®è EªÀjUÉ F ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è 1) ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆqÉPÀ®è, 2)ºÀ®ªÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ gÁAiÀÄ£À¥Á¼Á 3) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ¸Á:gÁAiÀÄ£À¥Á¼Á 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: ²æäªÁ¸À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è  ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DV£À ¨É¯É 4,50,000/- gÀÆ UÀ½UÉ ¤UÀ¢ ¥Àr¹ 26.12.2014 gÀAzÀÄ £ÉÆlj CªÀgÀ PÀgÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÁgÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 4,00,000/- ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è ¸Á®«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÉÊ£Á¤ì£À ¤AiÀiÁªÀĪÀ½ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀÄA©PÉƼÀî®Ä PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ G½zÀ 50,000/- gÀÆC£ÀÄß ¥ÉÊ£Á£Àì ºÀt ªÀÄÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ F ªÉüÉAiÀÄ°è PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ DzÀgÉ RjzÁgÀgÀ£É ºÉÆuÉUÁgÀ£ÉAzÀÄ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼ÀÄ PÁ® ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄr¹PÉÆAqÀÄ 1,50,000/- gÀÆ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÉÊ£Á£Àì ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ «±Áé¸ÀzÉÆæºÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 14.10.2015 gÀAzÀÄ £À£Àß PÀ§ÓUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ E£ÀÄìgÉ£Àì, ªÁºÀ£À j¥sÉÃj, mÁAiÀÄgÀ j¥sÉÃj AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀ £À£ÀUÉ £ÀµÀÖªÀiÁrzÀÄÝ F ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥Á槮åºÉÆA¢zÀÄÝ ªÁºÀ£À Rj¢ ªÀiÁrzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ zÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÊ£Á¤ì£À PÀgÁj£À ¥ÀæPÁgÀ ºÀt vÀÄA§zÉ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀgÁ¢üPÀ §AiÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÁÝV  ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2015 PÀ®A 419,420,504,506 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 349/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 350/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢  ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 350/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 351/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢  ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 351/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ,¹,65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢  ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 352/2015 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

Kalaburagi District Reported Crimes

 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ;31/12/2015 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯವರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಮನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ಡೆಕ್ಯೊರೊಶನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 10.30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ಇತನು ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂಬಾಯಿ ಮಿಟಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಆತನಿಗೆ ಏ  ರಹಿಮಾನ ನಿನಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆಗ ರಹಿಮಾನ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏ ಮಗನೇ ನನ್ನ  ಹತ್ತಿರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಾ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತೊಗೊ ಇಲ್ಲಂದರ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಏನು ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಮಾಡಕೊ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ನನಗೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ ಇತನು ಆತನಿಗೆ ಏ ಬೊಸಡಿ ಕ್ಯಾ ಬಿಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಇತನು ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ ಇತನು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೊರಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಎದೆಗೆ ಜೊರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಆಸ್ತತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದೇವು. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಹದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಯಮನಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ , ಹುಸನಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಕೂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೊಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು 11.30 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಡಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತವರ ಬಂಧನ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 31.12.2015 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಚೌಕ ಪೋಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 5-6 ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ, ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗ, ಜಂಬ್ಯಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದರೋಡ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೊಂಚು ರೂಪಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಹಸೇನ್ ಬಾಷಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಎಸ್ಐ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿಸಿ 686, ಮೀರಯಾಸಿನ್ ಪಿಸಿ 948, ಪ್ರಕಾಶ ಪಿಸಿ 1132, ಅಸ್ಲಂ ಪಾಶ ಪಿಸಿ 434, ಶಂಕರಲಿಂಗ್ ಪಿಸಿ 1128, ಬಂದೇನವಾಜ ಪಿಸಿ 429 ರವರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 5-6 ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ, ಲಾಂಗ, ಮಚ್ಚು, ಜಂಬ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದರೋಡ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದು ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಂಬ್ಯಾ ಹಿಡಿದವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ @ ಸತ್ಯಾ @ ಮಾರ್ಕೆಟ ಸತ್ಯಾ @ ಸಂಗಮ ಸತ್ಯಾ @ ಸತ್ಯಾ ಡಾನ್  ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಯಾಕೂಬ ಮನಿಯಾರ ಚಾಳ, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಆಫೀಸ ಎದರುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ ತಂದೆ ಸತೀಶ ಹೂಳಗಟ್ಟಿ ಸಾ: ಗಾಜೀಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋದ 4 ಜನರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1] ವಿಜಯಕುಮಾರ 2) ಅಜೀಮ್ 3) ವಿಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾದ @ ಮಾಲಗತಿ ವಿಕ್ರಮ 4) ಸಚೀನ ಮೇತಾರ ಅಂತಾ ಸತೀಶ @ ಮಾರ್ಕೆಟ ಸತ್ಯಾ ಇತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ  ಮೇಲೆ ನಮೂದ ಮಾಡಿದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಚ್ಚು, ತಲವಾರ, ಜಂಬ್ಯಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಯ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ಸದರಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಸತೀಶ ರಡ್ಡಿ ಇತನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದವನಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟ ಆಸಾಮಿ ಯಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಇತರೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಇತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ 5 ಜನರು ಅವನ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಸುಫಾರಿ ಕಿಲ್ಲರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತೀ ಹರಿತವಾದ ತಲವಾರ, ಮಚ್ಚು, ಜಂಬ್ಯಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ತಯ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಇವಳನ್ನುದಿನಾಂಕ 30-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾಗೇಂದ್ರ, ಬಾಬಿ , ರೂಪೇಶ , ಗಜಾನನ   ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ  ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ವಯ:16 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ  ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ಸದರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಬಾಬಿ , ರೂಪೇಶ , ಗಜಾನನ  ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಇವಳಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 97/2015 ಕಲಂ 363 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಕೊಂಡು ಕುಮಾರಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 31-12-2015 ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸದರೀಯವಳ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯದವನಾದ ಗಜಾನನ ಇತನು ಯಾವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಗಜಾನನ ಇತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ತನ್ನ ಚಟವನ್ನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 4-5 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆಂದು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಡರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದಿನಾಂಕ 30-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಜಾನನ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಇಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಲ್ತಾನಪೂರಕ್ಕೆ  ಕರೆದುಕೊಂಢು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡವೆಂದರೂ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಗಜಾನನ ಇತನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗಜಾನನ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 28/12/2015 ರಂದು 4:30 ಪಿ,ಎಂಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಲಮರಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 31/12/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಘಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ 11 ಕಂಪ್ಯೂಟರ (ಸರ್ವರ್ ) ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ: 28/12/2015 ರಿಂದ 30/12/2015 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆಯ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 24500/- ರೂಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್,ಎನ್.  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 30/12/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ರಾಜು ತಂದೆ ಗೇಮು ರಾಠೋಡ ಈತನು ತನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸ್ಕೂಟಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಾಧ ಸೀಮಾಂತರದ ಎಸ್.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಳ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎದರುಗಡೆ ಯಾವುಧೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಎ 32 ಬಿ 1953 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ರಾಜುನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದ್ಲಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಕಿಶನ್ ಜಾಧವ್ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ, ಮುಗೀಗೆ, ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಬೇಹೋಷ್‌ ಆರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ರಾಜು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಚೆಂಗಟಾ ಮಳಿಕೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಹಾವ: ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.