Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 8, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-10-2014

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 339/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 07-10-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ ರಾಣಿ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಕಾಕನಾಳ ರವರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶರಣಾಬಾಯಿ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಅಣ್ಣನಾದ ಮಾರುತಿ ವಯ: 18 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ಅಡತಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದು, ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಭಾಲ್ಕಿ ಪುಲೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ನಂ. ಕೆಎ-27/2581 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಜೋತೆ ಸದರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬದಲ್ಲಿ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮುರಗೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮುರಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಮುರಗೆ ರವರು ಹಾಗು ಇನ್ನೂ 12-15 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಚಾಲಕ ಸೈಯದ ಮುಜಾಮಿನ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಕಸೂರ ಅಲ್ಲಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುಗಡೆ ಅಂದರೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-38 ಎಫ್-428 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗರ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಎಣಕೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕುಳಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಬಸ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಎಡಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿಯವರ ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅಣ್ಣನ ಬಲಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಜೋತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶರಣಮ್ಮಾ ಮುರಗೆ ರವರಿಗೆ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮುರಗೆ ರವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಾಣೀಕ ಇತನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಲ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸ ಬಂದಗಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307/2014, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉêÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ PÀtfPÀgï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ), vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¨ÁæºÀA ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀZÉÃvÀ£À ¸ÀÆ̯ï£À°è 4 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¨ÁæºÀA EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Dl DqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è «ZÁj¹zÀgÀÆ DvÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉ¸ÀgÀÄ: C¨ÁæºÀA, vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ PÀtfPÀgï, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ: 4’3” ¦üÃmï, ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâü §tÚ, zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ: UÀįÁ© PÀ®gï n-µÀlð ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É, ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-10-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
                            
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀD : CªÀÄgÁªÀw vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀನು ದಿನಾಂಕ 07-10-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ gÀªÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ §¸Àì¥Àà eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á : CªÀÄgÁªÀw vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಕಾರಿ ಜಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ರಮಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಸಾ: ಅಮರಾವತಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 271/14 ಕಲಂ 504, 326, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ದಿನಾಂಕ 05-10-14 ರಂದು ಸಂಜೆ   6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G : gÉÊ¸ï «Ä¯ï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¥ÁvÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀĸÉãÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« FvÀನು ಏಸಪ್ಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ರಂಗಪ್ಪ ಈತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಜಗಳ ವಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಧ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 2) PÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 3) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÁ£À¥Àà 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ£À¥Àà J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ºÀĸÉãÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹನುಮಂತರಾಯನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾನಪ್ಪ ಈತನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದು ನಂದೂರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂದೂರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 270/2014 ಕಲಂ 504, 323, 324, 341, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà  £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¨ÉuÉPÀ¯ï  FvÀ£ÀÄ 38 zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 06-10-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÁwæ ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄV¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝ  zÀ£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ºÉZï.J¥sï vÀ½AiÀÄ CA.Q 80,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ DPÀ½UÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå: 02/2014 PÀ®A- ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà  °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆêÀĹð,FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ 70ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆêÀĹð FvÀನ ಮೊದಲನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ  ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 05-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತನು ಕುಂಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಬ್ರೇಡ್ ಜೋಳದ ಬೆಳಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ, ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/14 PÀ®A.447,427,504,323,341,506 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ±À«Ä£Á vÀAzÉ ºÀ¸ÉãÀ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 18 eÁ: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀiÁ£À«     FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ PÁåA¦UÉ FUÉÎ 3, ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §QæÃzï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÀÄ ºÀ§â ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ    ¢£ÁAPÀ: 07-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥À«Ãð£À UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ PÁåA¦£À°è §¸ï¸ÁÖöåAqï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀßß 1-30 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2014. PÀ®A. ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 07.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §®èlV vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ UËqÀÆgÀÄ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎತ್ತು ಒದರಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ತಗಡಿನ ಟಿನ್ ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ²æà ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁlÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §®èlV vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 17/2014 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ದಿನಾಂಕ: 07/10/2014ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. ZÀAzÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á¨ï, vÉÆlzÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 50ªÀµÀð,¦AeÁgÀ ( ªÀÄĹèA) , MPÀÌ®vÀ£À  ¸Á- vÁªÀgÀ ªÀqÀUÉÃgÀ vÁ: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ  FvÀ£À ಮಗನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಹೊರಗಿದ್ದ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಲು ಹೋಗಿ ಸೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೊಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ಎಡ ಕಿವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-05 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ  ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ PÉÆlÖ   ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA, 27/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ಮೃತ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ, 27 ವರ್ಷ, ತೊಗಟೆ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ  ಸಾ: ಬಾಬಾ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನವಿ   FvÀ£ÀÄ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ¢£ÁAPÀ 8/10/14 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ, 35 ವರ್ಷ, ತೊಗಟೆ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಫೂಟ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಬಬಾ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನವಿ ಹಾಗು ಆತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಪರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಭಧ್ರಪ್ಪನು ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1200 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ  ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಚಿಲಕದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 32/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.     
DPÀ¹äPÀ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆæöåðmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 06.10.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ©½AiÀÄ JvÀÛ CQgÀÆ 40,0000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀ£À PÀlÄÖªÀ PÉÆnÖAiÀÄ°è PÀnÖzÀÄÝ, gÁwæ ªÀÄ¼É UÁ½ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ï ±ÀqïUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀA§PÉÌ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆæöåðmï DV JwÛ£À ¨Á® PÀ©âtzÀ PÀA§PÉÌ vÀUÀÄ° ¢£ÁAPÀ 07.10.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀÀASÉå :03/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 06-10-2014 ರಂದು 4-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ F±ÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ, dAUÀªÀÄ, ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À FvÀನ ಮಗನಾದ ವಿರೇಶ 9 ವರ್ಷ ಈತನು ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು( ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è) ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿರೇಶನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೇಗಹವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೋರಲಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿರೇಶನಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಲಗಡೆ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2014 PÀ®A. 279,337 L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.           

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2014 gÀAzÀÄ    49 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   7500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.