Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 25, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆë£ÀzÉÆrØ PÁåA¥ïzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ®APÀAiÀÄå, , £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/08/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä eÉ.¹.©. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ,ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ,VgÉAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ``J¯É ®AUÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý vÉUÉAiÀÄ®Ä §A¢ E°è PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À gÀ§âtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ Q¸ÀÖ¥Àà ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-08-11 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ¸ÀAvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀÄä Hj£À AiÀÄAPÉÆç, AiÀÄ®èªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À« §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è vÀªÀÄÆäj£À PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ CmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/7481 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £ÁªÉ®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ§âtPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À«-PÁvÀjQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆAqÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀÆeÁ gÉʸï«Ä¯ï zÁn gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ zÉÆé WÁl ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÁV PÁvÀgÀQ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ LµÀgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï CHASIS NO.914613020969 ENGINE NO.B37118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀzÉà §®¨ÁdÄ gÁAUï¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ CmÉÆÃzÀ §®UÀqÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ, CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÄvÀÄnUÉ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä @ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ GªÉÄñÀ £ÁUÀgÁ¼À, 26 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ®Qëöä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ºÁ:ªÀ: ªÀĸÁÛ£À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ GªÉÄñÀ £ÁUÀgÁ¼À FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 10,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ GªÉÄñÀ £ÁUÀgÁ¼À, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢: 06-07-11 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ GªÉÄñÀ £ÁUÀgÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ,3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĸÁÛ£À PÁåA¥ÀUÉ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝ°è ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÉÆÃrºÁ¼À AiÀÄ®è¥Àà, :PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ PÉÆÃmÉ, EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzÀ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:24/08/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ PÉÆÃmÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ J®ègÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À®ÄPɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä ©r¸À®Ä CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀUÀÄ° M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÁªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢uÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

    ¢: 17-08-11 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀ¸ÀÆÎj£À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ qÁ: gÉÆûtÂAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©üêÀÄ¥Àà vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 51, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÁ®ºÀ½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð DvÀ£À vÀªÀÄä qÁ: gÀAUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À n£ï ±Éqï£À°è ¤°è¹zÀÝ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ £ÀA PÉ.J-33-ºÉZï-176 C:Q: 35000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

¢:24-08-11 gÀAzÀÄ 10-40 J.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï £À°ègÀĪÁUÀ mÁmÁ J.¹.E. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. PÉJ 37 J 926 £ÉzÀÝgÀ°è 50 PÉ.f.AiÀÄ 30 CQÌ aîUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀÄ «ZÁj¹¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀrØ «.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¸ÉÆøÉÊn UÀĪÀiÁ¸À Û¸Á: ºÀÄqÁ zÉÆqÀا¸ÀªÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà 20 ªÀµÀð °AUÁCAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 21 ªÀµÀð mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV ¸ÀzÀj CQÌ aîUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ «J¸ï.J¸ï.J£ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ¨ÉÃPÁzÀ MlÄÖ 15 QéAl¯ï C.Q.gÀÆ.9,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwgÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ 69 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 12,600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶೆಣೆಪ್ಪ ಬಸನಾಕರ ಸಾ: ಬೆಳಮಗಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 35,000 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 68,400=00 ಮತ್ತು ಶ್ರೀರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-08-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 18 Q.«Äà ¥ÀĪÀðzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjA ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä zÀvÁÛwæ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁgÁVgÀ 66 ªÀµÀð, eÁ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï.£À 30 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C: Q: 1230/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ eÉÆÃvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1515 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áì¹ÖÃPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §gÀUÁ¯É ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä G : ªÁå¥Áj ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ OgÁzÀ(©) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä C.Q. 200/- gÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 447, 448, 506 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. CwPÀ gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀiË°¸Á§ ¸Á: ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ CwÃPÀæªÀĪÁV ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà G: ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á ¨sÀÄmÉÖUÀ°è OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï-417 £ÉÃzÀgÀ° ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄ PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄqÀPÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ C¢üPÁj DgÉÆæ GªÀiÁªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ AiÀiÁzÀVgÀÄ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ ªÀiÁr £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ nPÉÃl ¤Ãr®è 300 gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÁ PÀlÖ®Ä w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ vÁ£É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §¸Àì ºÀwÛzÀÄÝ nPÉÃl PÉÆÃqÀÄvÁÛ EzÉÝ£É. CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2011 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éǰøï PÁAiÉÄÝ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,320-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»AzÁæ 475-rL mÁæöåPÀÖgï PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ «oÀ®£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉêÉÃUÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄäïÉà §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ¨ÁAqïUÀ®è£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨ÁAqïUÀ°èUÉ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CzÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «oÀ® ¥ÀÄnzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï EAf¤ß£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

3. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2011 PÀ®A 363,504,506,109 gÉ/« 149 L¦¹

24-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄÄ PÁtzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §¤ßVqÀzÀ eÁ: ºÀjd£À 3] §Që vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4] gÀ« PÀÄA¨ÁgÀ 5] §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀnÖ £ÉÃzÀªÀgÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉƦUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä£Àß ¤ªÀÄä «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄßPÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀPÀæªÀé @ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï & PÀ®A : 168/2011 PÀ®A 457.380 L.¦.¹.

¢:24-08-11 gÀAzÀÄ 10.35 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀ¸ÀÄÛgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢: 23-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ »gÉà ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À UËgÀ ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. ªÁ¥Á¸À §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ¸ÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃUÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw dAiÀÄAw E§âgÀÆ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ.¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¨Éqï gÀÆA£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ 3 J¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ CªÀ®QÌ ¸ÀgÀ CA:vÀÆ: 4 vÉÆ° CA:Q: 88000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ºÀ½î£À GAUÀgÀ CA:vÀÆ: 1/2 vÉÆ° CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 3] JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ 1 ¸ÀÄvÀÆÛAUÀgÀ 1 ªÀiÁr¹zÀÄÝ CA:vÀÆ: 1/2 CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆð CA:vÀÆ: 7 UÁæA CA:Q: 7500=00 gÀÆ/- 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊl CA:vÀÆ: 2 vÉÆ° CA:Q: 44000=00 gÀÆ/- 6] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000=00 gÀÆ/- 7] MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ¯ÉÃrd ªÁZÀ CAQ: 2200=00 gÀÆ/- MlÄÖ CA:Q: 2,33,700=00 gÀÆ/- PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

5. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï 55 eÉ-7937 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£À,JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ÃgÁå¢ ¯Áj £ÀA PÉ.J-01 ¹-2351 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ರೂಪಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ದೇವಜೀ ಚವಾಣ ಸಾ: ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಂಜ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಸುಜುಕಿ ಶೋ ರೂಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ.32- ವಾಯ್ 7716 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 24/08/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 104/2011 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾವುಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ , ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್, ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಟೀಕು ರಾಠೋಡ್ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಲಾಪೂರ ದೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ  ಚಿರಾಡುವುದು ಹೆದರಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇವರನ್ನು ಹೀಗೇಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರು ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಬಬಲಾದ ಮಠದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ತರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದನು. ನಮ್ಮ ಪೇಪರನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರುಣೇಶ ಈತನು ಜೋತೆ ಲಂಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಎದುರುನಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಎಚ 4445 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೇಲ್ಲೂರ ಸಾ: ಕಪನೂರ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು
ನಾನು ದಿನಾಂಕ 24-8-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ನೀಲಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಳಿದಂತೆ ಕೇಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ನನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.