Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 27, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-12-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 127/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÉÆ£ÀßrØ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, G: ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ «±Á® SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÆ£ÀßrØ gÀªÀgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÀªÀgÀÄ ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/«-5585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄgÁfð ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 12/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 10-12-2018 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲೆಯ, ಸಾ: ಸುಂಠಾಣ ರವರ ಮಗಳು ರೋಹಿಣಿ ಇವಳು ನೀರು ಕಾಸಲು ದಿನಾಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಕ್ಯಾನನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕಾಲಿನಡಿಗೆ ನೀರು ಕಾಸಲು ಕರೆಂಟ ಸ್ವಿಚ್ಛ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು 0530 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಡನು ಕಾಲು ಚಾಚುವಾಗ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಕ್ಯಾನಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕ್ಯಾನ ಉರುಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮಲಗಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಮಗ ಝರನೇಶ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗಂಡನ ಎದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಬೆನ್ನು, ಗುಪ್ತಾಂಗ, ಕುಂಡಿತಿಗ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೊಡೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಝರನೇಶ ಇತನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಎಡಕಿವಿ, ಎದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಕುಂಡಿತಿಗ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬಿಗೂ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 25-12-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ರಾಮ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ, ಸಾ: ಸುಂಠಾಣ ರವರು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಡಿದು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಆಗಲಿ ದೂರು ಆಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 26-12-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2018, PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-12-2018 gÀAzÀÄ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà £ÁAzÉÃqÀPÀgÀ ¸Á: »¥ÀàgÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀÄAPÁ UÀAqÀ C¤Ã® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ©¹ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¸ÉÆÖÃUÉ ¦Ã£À ªÀiÁr PÀrØ ¥ÉnÖUÉ VÃj ¸ÉÆÖÃUÉ ºÀZÀÄѪÁUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ MªÉÄäÃ¯É ¦æAiÀÄAPÁ EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Cj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C½AiÀÄ C¤Ã® gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ±ÀPɬÄAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, CªÁUÀ ¦æAiÀÄAPÁ EPÉAiÀÄÄ agÁgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ºÁUÀÆ £ÉUÉt gÀÄQät gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¦æAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 129/2018, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ fãÉAzÀæ nPÉÌ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£À,  ¸Á: aÃvÁ SÁ£Á VÃvÁ ¥ÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆÖrÃAiÉÆ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ²æà 1008 ¥ÁµÀÄð£ÁxÀ ¨sÀUÀªÁ£À ¢UÀA§gÀ eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ læ¸ÀÖ£À CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÁµÀÄð£ÁxÀ ¨sÀUÀªÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MlÄÖ 7 aPÀÌ ªÀÄÆwðUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è 3 ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀzsÁvÀÄ«¤AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄÆwðUÀ½gÀÄvÀÛªÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄr ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ UÀ§ð UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀAZÀzsÁvÀÄ«¤AzÀ ªÀiÁrzÀ 3 ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ C.Q 30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 317/2018, ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ :-
ದಿನಾಂಕ 26-12-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಶಿಂಧೆ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಭೀಮನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲಾ, ಅವಳು ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಮೆಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೈಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿದಳು, ಅವಳು ದುಂಡು ಮುಖ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಎತ್ತರ 4 ಅಡಿ 9 ಅಂಗುಲ, ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 233/2018, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAiÀÄÄgÁ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ AiÀįÁè°UÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪgÉÆqÀ£É ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄAiÀÄÄgÁ ºÉÆmÉ® ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà SÁ¸ÉA¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JªÀiï), vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01/- gÀÆ. UÉ 08/- CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10/- gÀÆ. UÉ 80/- gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 2400/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÀQzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨Á¯ï ¥É£ï, ªÀÄmÁÌ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 159/2018, PÀ®A. 283, 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀxÀ¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À ¸Àgï UÉÃl-2 £ÁAzÉÃqÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç 2 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ §Qì¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ ¥ÀÆeÁj, UÀUÀ£À¢Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À¹AUÀ eÁzsÀªÀ CªÀ£À ºÉAqÀw d¸Áà®PËgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄAfÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀÄæfÃvÀ PËgÀ ºÁUÀÆ «µÀÄÚ¹AUÀ J®ègÀÆ £ÁAzÉÃqÀ¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-12-2018 gÀAzÀÄ J®ègÀÆ £ÁAzÉÃqÀ¤AzÀ §AzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPÀì £ÀA. JAJZÀ-26/J¸ï-1256 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ £ÁAzÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CªÀÄgÀfÃvÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀj¹AUÀ vÉÆÃ¦Ñ UÀgÀÄzÁégÀ UÉÃl £ÀA-2 aPÀ®ªÁr £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁAzÉÃqÀ¤AzÀ §AzÀ ¥ÀAeÁ§£ÀªÀgÁzÀ ¸ÀÄR©ÃgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ¸ÀÄAzÀgÀ¹AUÀ, PÀÄ®ªÀAvÀPËgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄR©ÃgÀ¹AUÀ, d¹éÃAzÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ §®©ÃgÀ¹AUÀ, ¹ªÀÄæ£ïfÃvÀ vÀAzÉ §®©ÃgÀ¹AUÀ, ¸ÀÄgÉÃAzÀgÀPËgÀ UÀAqÀ §®zÉêÀ¹AUÀ, £ÀÆgÀ¦æÃvÀPËgÀ vÀAzÉ d¹éÃAzÀgÀ¹AUÀ, zÀ±À¦æÃvÀ vÀAzÉ d¹éÃAzÀj¹, ªÀÄA¢Ã¥ÀPËgÀ UÀAqÀ d¹éÃAzÀgÀ¹AUÀ, ¸ÀÄR«AzÀgÀPËgÀ UÀAqÀ zÀªÀÄ£ÀfÃvÀ¹AUÀ, ±ÀºÀgÁd¹AUÀ vÀAzÉ zÀªÀÄ£ÀfÃvÀ¹AUÀ, ±ÀºÉÃfPËgÀ vÀAzÉ zÀªÀÄ£ÀfÃvÀ¹AUÀ, zÀªÀÄ£ÀfÃvÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ ¸ÀÄ¥Àß¹AUÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄgÀ½ £ÁAzÉÃqÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖt zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ - ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀå gÉÆÃr£À ªÉÄðzÁÝUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¥É ºÁQ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¥sÀ®PÀUÀ¼À°èzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ »qÀvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB JqÀUÀqÉ §AzÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, G½zÀªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §Qì¹AUÀ EvÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀUÀ£À¢Ã¥À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, «µÀÄÚ¹AUÀ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀUÀ£À¢Ã¥À gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄAfÃvÀ EvÀ¤UÉ §®¥ÁzÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¹ªÀÄæfÃPËgÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÀAeÁ§ AiÀiÁwæPÀgÁzÀ ¸ÀÄR©ÃgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, d¹éÃAzÀgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ ¨É¤ß£À°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PËgÀ EªÀ½UÉ §®vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, £ÀÆgÀ¦æÃvÀPËgÀ EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, zÀ±À¦æÃvÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄR«AzÀgÀPËgÀ EªÀ½UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C°è£À UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ©lÖ ªÀÄtÚ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉý CªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì UÉ PÀgɬĹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®èjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES.C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ 26/12/2018 ರಂದು 12.15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಸ್ಗಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ ಬಡೆ ಖತಾಲ ಸಾ||ಮುಸ್ತಾಪ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಪೂರ ಜಿ||ಯಾದಗಿರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದವನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಸಿಪ್ಟ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-5915 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 24/12/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಸ್ಲಾಮ ||29 ವರ್ಷ, ಮಹ್ಮದ ಯುನುಸ್ ||27 ವರ್ಷ  ಹಾಗು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೋತೆ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಶೋಹೇಬ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ  ಜಬ್ಬಾರ  ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಸಿಪ್ಟ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-5915 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಘತ್ತರಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನ ನಾನೇ ಚಲಾಯಿಸುತಿದ್ದೇನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘತ್ತರಗಾ ದಾಟಿ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಶೋಕ Leyland ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎದೆ ನೋಯುತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಕಂ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಸ್ಲಾಂ ಈತನಿಗೆ ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ,ಹೆಡಕಿಗೆ, ಎಡಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯುನುಸ್ ನಿಗೆ ಮುಗಿಗೆ ಗಂಭೀರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮುಖದ ಎರಡು ಕಪಾಳ, ಹಣೆ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಶೋಹೇಬನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಸದರಿ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಶೋಕ Leyland ಗೂಡ್ಸ  ವಾಹನದ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ನಂ AP-24 TB-7674 ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸಗೆ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ವಾಹನ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾವರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಫಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಅಶೋಕ Leyland ಗೂಡ್ಸ  ವಾಹನದ ನಂಬರ ನಂ AP-24 TB-7674 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಜಕಂ ಗೊಳಿಸಿ ನನಗೆ ಹಾಗು ನನ್ನಂತೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿಂದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾಗು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ  ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 247/2018 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐಎಮ್ ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ 26-12-2018 ರಂದು 11:00 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಫಜಲಪೂರ ದಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲ ರಬ್ಬಾ ಸಿ.ಹೆಚ್. 245 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುದಾರನಾದ ಶ್ರೀ  ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಅಳ್ಳಗಿ (ಕೆ), ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 12:30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಬೈದಿದ್ದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬತಾಯಿ ಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 248/2018 ಕಲಂ 341, 504, 323, 324, 506, ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ®Äè, ªÀÄgÀĪÀÄ eÉ.¹.© & mÁæPÀÖgÀUÀ½AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄazÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 24/12/2018 gÀAzÀÄ 8.00 ¦.JªÀÄPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÃzÁÝj 218gÀ ¦ügÉÆÃeÁ¨sÁzÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä mÁmÁ-1109 mÉA¥ÀÆ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-48 Jf-8111 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ d°Ã® FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ £À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄA vÀæt vÀ¦à ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.