Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 1, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                      

 ¢£ÁAPÀ B 28-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d¯Á®©Ã UÀAqÀ ªÉÆ»£ÀĢݣï PÀÄgÀÄPÀÄA¢ ªÀ:26 eÁ: ªÀÄĹèA ¸ÁB »ÃgÁ ,vÁB ªÀiÁ£À« .vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 1]CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 2] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 3] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 4] PÀ£ÀPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸ÁB »ÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ UÀ¯Án ªÀiÁr CªÀgÀ°è CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ DPÉUÉ  §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃz£ÀÄ.ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ B 29-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄð£À CªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  134/12 PÀ®A B 448,376,354,323,504,506,gÉ/«34L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï zÁn CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà PÁªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉ.ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ n.«.J¸ï.¸ÉÆàÃlð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ±À«ÄÃgï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ¯Áj £ÀA. J¦ 02 AiÀÄÄ. 7867 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ®QëöäãÀUÀgÀ zÀgÀäªÀgÀA fB C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 02 AiÀÄÄ 7867 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄ°AzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 374/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


«ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà 21ªÀµÀð,¸ÁB UÉÆêÀĹð vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ ¸À£ï 2001£Éà ¸Á°£À°è PÀUÀίï (r) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA.1/¦-2/r £ÉzÀÝ£ÀÄß ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ 1) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 45ªÀµÀð,2) ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà 38ªÀµÀð3) ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 60ªÀµÀð) AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà 18ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸ÁB UÉÆêÀĹð vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-09-12 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÀUÀίï (r) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA.1/¦-2/r £ÉzÀÝgÀ°èzÁÝUÀ ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹, ºÉÆ®zÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.436/12 £ÉzÀÝgÀ   ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 373/2012 PÀ®A. 447, 323,504,506 gÉ.« 34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢ :- 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:§ÄqÀ§ÄqÀQ G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:D£Àéj  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄ:²æÃzÉë vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:14 eÁ:§ÄqÀ§ÄqÀQ ¸Á:D£Àéj FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ M¯ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀÄ zˤ ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ            £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄ 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAf£ÉêÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ CAzÁdÄ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀj§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÝgÀÄ FUÉÎ CAzÀdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CAf£ÉêÀÄä EªÀ½UÉ ªÀiÁ£Á¹PÀ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: §gÀÄvÀÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAf£ÉêÀÄä EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃV EzÀĪÀgÉUÀÆ §gÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛvÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄĪÀgÀd ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀQët¢QÌ£À°è ±ÀªÀªÀÅ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ : ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2012 gÀAzÀÄ  50 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-01-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-01-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2012, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ  OgÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¥ÀzÉà - ¥ÀzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ E¯Áè £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÀl ªÀiÁr, vÀ£ÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À°¯Áè CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÉÆãÉßPÉgÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÉAPÉæÃ¥Áà  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁZÉ¥À½î EPÉUÉ ¨ÁZÉ¥À½î ±Á¼ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÁZÉ¥À½î  zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ® gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-2230 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÀfgÁªÀÄ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄw gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/JJ-8747 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀĵÁÚf, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ©üêÀÄgÁªÀ EªÀgÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/2012, PÀ®A 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ¨ÁgÀ£À°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480360620 £ÉÃzÀPÉÌ 8363243412 £ÉÃzÀjªÀÄzÀ PÀgÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß j¹ªï ªÀiÁqÀ®Ä vÀ½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ©.f ºÀÄUÁgÀ EzÀÝ£É J¸ï.©.ºÀZï ¨ÁåAPÀ eÉêÀVð SÁvÉ £ÀA. 52184396562 £ÉÃzÀPÉÌ 50 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ vÁ¹£À°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¢¢ÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆÃl¯ï, ¯ÁqÀÓ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ ¨ÁgÀ ºÁUÀÆ ¯ÁqÀÓ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£É ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¤ªÀÄä ªÀÄ£É EqÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÀĵÀgÁ £Á£ÀÄ £ÀPÀì¯ÉÃl EzÉÝãÉ, £ÀªÀÄä d£À ¤ªÀÄä ¯ÁqÀÓ£À°è EzÁÝgÉ £ÉÆÃqÀÄ MAzÀÄ vÁ¹£À°è ºÀt ºÁPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀiÁ°PÀjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀvÀvÀ 3 ¸Áj ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉƨÉʯï PÀmï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 27-12-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁgÀ£À ªÀÄ°PÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå gÀeÉAvÀ¯ï ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9341110876 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ 9448455704 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉƨÉʯï¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr F ªÉÄð£ÀAvÉ fêÀ ¨É¢PÀgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2012, PÀ®A 448, 341, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ªÀÄoÀzÀ°è ¸Áé«Ä ¸ÉêÉÀ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ (J.¦), ¸ÀzÀå: ZÀªÀ½ ªÀÄoÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÀªÀ½ ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÉêÉUÁV ¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¨ÉýV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄoÀzÀ°è £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃUÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ zÀQët ¨sÁUÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ - £Á®ÄÌ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚUÉ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CzÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ»rzÀÄ E£ÉÆߧ£ÀÄ vÀ£Àß §½ EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ºÉÆÃmÉÖ §½ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ F ªÀÄoÀzÀ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁzÀÄUÀ½UÉ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè E°èAzÀ SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ತಂಬಾಕೆ ವಯ;20ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯತ  ಉ;ಬಿ.ಇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಹಾಳ ತಡಕಲ ತಾ:ಆಳಂದ ಜಿ;||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ  ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ, ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ ಸಿರಸಿ ಸಾ|| ನಸಿರವಾಡಿ ತಾ|| ಆಳಂದ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ:31-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ನನ್ನ ಹೀರೊ ಹೋಂಡಾ ಫ್ಯಾಸನ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಯು-8285 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆಳಂದದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋರಟಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು  ಗುರುನಾಥ ಬಿರಾದರನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗದೆ, ರೋಡಿನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದು , ರಡು ಮೋಟಾರ  ಚಾಲಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದೆವು. ನನಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೋಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಾರದಂತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಾಲಾಗಿ  ಶಿವರಾಜ ಸಿರಸಿ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇಹುಶ ಆಗಿದ್ದನು. ಗುರುನಾಥನಿಗೂ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಲು  ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ನಂ.ಕೆಎ-32 ವಾಯ-4179 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬದಾಸ  ಜಾಧವ ವಯ;22 ವರ್ಷ ಉ;ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ನ್ಯೂ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ,ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಭಾರವಾದ ವಾಹನ ಹೋಗಿ  ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಯ , ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಹೋರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ, ಯಾವ ವಾಹನ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದು ನನಗೆ ಆದ ನೋವಿನ ಬಾದೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಆತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು  ಅವನ ಹಿಂದಗಡೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ  ಕುಳಿತಿದ್ದ  ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಜಮದಾರ ಸಾ;ನ್ಯೂರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ  ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದವು, ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.01/2013 ಕಲಂ. 279,338,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.