Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 3, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-03-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-03-2019

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 46/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä UÀqÀV, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¥À®ìgï Dgï.J¸ï 200 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ £ÀA. PÉJ-38/nJªÀiï¦/2019/1867, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.r.2.J.55.J¥sï.ªÁAiÀiï.9.eÉ.¹.J.08448, EAfÃ£ï £ÀA. eÉ.J¯ï.ªÁAiÀiï.¹.eÉ.J.75652, C.Q 1,27,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-02-2019 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ CAzÁdÄ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ JzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EvÀÄÛ, ¥ÀÄ£ÀB £Á£ÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 15-02-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 0100 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-03-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.