Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-05-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À/mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁAUÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉƽ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉlÖ zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwzÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä MAzÀÄ UÉÆt aîzÀ°è ±ÀªÀ ºÁQzÀÄÝ ElÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆUÀgÉ §gÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Áà PÉƽ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 22 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£À ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌç«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀ ¢AzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è mÉð ¥sÉÆãÀ ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀ MAzÀÄ UÉÆt aîzÀ°è ºÁQ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃUÀgÉ §gÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ UÉÆt aîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁ¢, MAzÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀUÀÄÎ ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2011, PÀ®A 279, 283 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1)¦AlÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 25 © 8663 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: RgÀqÀSÉÃqÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ 2)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¯Áj £ÀA JªÉÄZï 12 PÀÄåJ 3799 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁåAw vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥É¦ì SÁ° ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆÃAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ºÁPÀzÉ ¤AwzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À §¼ÀvÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 87 PÉ. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀAzÁæ¼À (PÉ) UÁæªÀizÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «oÀ×® vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ¥Á¸À¥À¼Éî E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀAzÁæ¼À (PÉ) EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨Á»gÀªÉA§ £À¹©£À dÆdmÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 4 ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ p¼ÉîPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÄQ£À ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀĤµÁå vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ ªÁUÀägÉ 16 ªÀµÀð G : «zÁåyð ¸Á : ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) (PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV) CAvÁ M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀĤµÁå E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĽvÁUÀ ªÀĤµÁå EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284, 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ©ædØ£À PÉüÀUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼À ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ(©) oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢ ¦¹-1176, 915, 1805 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ©ædØ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ 1) w¥ÀuÁÚ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ 2)«oÀׯï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÄgÀ E§âgÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr CAvÁ wý¹zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MlÄÖ 15 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ C:Q: 3000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®Ä DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÉÃjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 eÉ 9344 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à OgÁzÀ-PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆgÉPÀ¯ï vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÁ¯ÉÃUÁgï ¸Á:PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.4938 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ JAlÄ ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q PÀĪÀiÁj C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ DAvÁ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀjUËqÀgï gÁA¥ÀÆgÀÄ, ¸Á:PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ z˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ ¸Á:UÀeÉÃAzÀæUËqÀ, vÁ:gÉÆÃt, f¯Áè: UÀzÀUÀEªÀ£ÀÄ «DgïJ¯ï §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.25, ¹.8545 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄvÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á:CAPÀıÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ¸Á:gÁªÀÄ£Á¼ï EªÀgÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀZÁÑqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ £Á¬ÄUÉ ¨ÉʬÄÝzÀÝPÉÌ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÀÆ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ®ªÀiÁt ¸Á:CqÀ«¨Á« vÁAqÁ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ ¸ÉÃj CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÄÃWÀ¥Àà ®ªÀiÁt 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÁådå EzÀÝ eÁUÉAiÀÄ°è ¨É¼É¢zÀÝ ªÀÄļÀÄîVqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, F eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸ÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀtÚ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß ºÁUÀÆ ¥ÀwßAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà CgÀ¶tV wªÀÄäPÀÌ£ÀªÀgï 42 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà CgÀ¶tV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13.05.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.05.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ zÁégÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃeï ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ SÁ°eÁUÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 70-75 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ©üPÀëÄQ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀĺÀäzï jAiÀiÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï gÉÆÃd¨ÉÃPÀj ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: CgÀ¨ïªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, CAzÁdÄ 70-75 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ«zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄÊ §tÚ, §qÀPÀ®Ä zÉúÀ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, JvÀÛgÀ 4'-2" EzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ ºÁUÀÆ UÀįÁ© §tÚ «Ä²ævÀ ¥Á°¸ÀÖgï ¹ÃgÉ zsÀj¹zÀÄÝ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ ¤±ÀQÛ¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ Cr ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvï ªÉøïÖ PÁl£ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DVzÀÝjAzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:1,80,000/-ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶ£ïUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:2,00,000/- ªÀiË®åzÀ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ, C.Q.gÀÆ:1,50,000/-ªÀiË®åzÀ ¹zÀݪÁzÀ ªÀiÁ®Ä, C.Q.gÀÆ:15,000/-ªÀiË®åzÀ ¥sÀ¤ðZÀgïUÀ¼ÀÄ J¯Áè¸ÉÃj C.QgÀÆ:5,45,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¨sÁgÀvï ªÉøïÖ PÁl£ï PÀA¥À¤ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ, ºÁ:ªÀ: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ «ªÀgÀ:


 

    ²æÃ
J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL(C«)ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝvÀ
¢£ÁAPÀ:14.04.2011 gÀAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 18 ªÀµÀð ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è MlÄÖ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀ C.Q.gÀÆ: 35,000/- ªÀiË®åzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.362, Zɹì¸ÀASÉå:JA©J¯ïºÉZïJ 10EE89r 04621, EAd£ï¸ÀASÉå: ºÉZïJ10EJ89r10577, (PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrzÀÄÝ), 2) C.Q.gÀÆ:30,000/- ªÀiË®åzÀ n«J¸ï ¸ÉÆàÃlìð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.4339, Zɹì¸ÀASÉå:JAr625JAJ¥sï5981PÉ76549 EAd£ï¸ÀASÉå: ¹J¥sï.5PÉ81155496 (gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ) 3. C.Q.gÀÆ:30,000/-ªÀiË®åzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, J¯ï.5192, Zɹì¸ÀASÉå: 04JA16J¥sï17153, EAd£ï¸ÀASÉå: 04JA15E17093 (gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ)ªÀÄvÀÄÛ 4. C.Q.gÀÆ:35,000/-ªÀiË®åzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.04,EDgï5852, Zɹì¸ÀASÉå: JArgÀhÄqïrJ¸ïr¸ï gÀhÄqïgÀhÄqïJ£ï¹J¥sï07708 EAd£ï¸ÀASÉå: rJ¸ïf©J£ïJ¥sï. 86766, ( ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ) MlÄÖ gÀÆ:1,40,000/- ªÀiË®åzÀ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð, ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 42 ªÀµÀð, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 50 ªÀµÀð, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 53 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˼ÉøÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:UÀÄAd½î EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 665/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 17.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ 30 ªÀµÀð, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 58 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:3094/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ zsÁ½ªÀiÁr CwêÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 29,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ:

¨ÉùUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀV£À ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

  • ¨ÉùUÉ gÀeÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ vÉgÀ¼ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ /Ej¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä w½¹ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ªÀÄ®UÀ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ JµÀÄÖ ¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãrj.
  • vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄA¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁV®Ä PÀ©âtzÀ ¨ÁV®Ä §UÀð®j ¸ÉÊgÀ£ï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.
  • ¨ÉùUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ/bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÁzÀgÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÀæªÀÄ.

ºÀUÀ®Ä CxÀªÁ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉüÀĪÀ £É¥ÀªÀiÁr CxÀªÁ n«, ¥sÁå£ï, ¦üæqïÓ EvÁå¢ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV §AzÁUÀ CªÀgÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪಾ ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ವಿಜೇತಾ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಯ|| 14 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 07/05/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರವದಿಲ್ಲ , ವಿಜೇತಾ ಇವಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅಪಹರಣವಾದ ವಿಜೇತಾಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ಔಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಸ್ಟೇಶನ ಮರತೂರ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಡತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರಿತು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 13-05-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳೀ ಹೋದನು. ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮೊಭಾಯಿಲ್ ನಂ: 994511579 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋನ ಬಂದ ಸ್ವಿಚ್ಚ ಆಪ್ ಆಗಿತ್ತು .ದಿನಾಂಕ: 14-05-20111 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-54 ಗಂಎಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊಭಾಯಿಲ್ ನಂಬರದಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಇತನು ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ 4-5 ಜನರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಜ್ಯೊತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಬಳೆ ವ:37 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹಿಂದೂ ಸಾ|| ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಪ ಹೌಸ ರೋಡ ಶಹಾಬಾದ. ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ.ರವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:13/05/2011 ರಂದು11.40 ಪಿಎಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಗಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:14/05/2011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಸದಾಶಿವ ಮತ್ತು ಸತೀಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳಾದ 4 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಆಬರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಬರಣ ಒಂದು ಮೊಬಾಐಇಲ್ ನಗದು ಹಣ 92,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,85,800/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಮದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಪಾಶಾ ವ|| 28 ವರ್ಷ, ಉ|| ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 1-106/3 ಖಾಲಿದಿ ಕಂಪೌಂಡ ಸ್ಠೆಷನ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 13.05.2011 ರಂದು ತಮ್ಮ ವಾಹನವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-20 ಎಮ್- 4678, ಅ.ಕಿ. 1,50,000/- ರೂ ಅದರ ಚೇಸ್ಸಿ ನಂ 921412 ಇಂಜಿನ್ ನಂ 757253 ನೇದ್ದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 14.05.2011 ರಂದು 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ