Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 30, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-12-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-12-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2016 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà zÀgÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä JAzÀÄ w½zÀÄ PÀÄrzÁUÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 29-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋನು ತಂದೆ ಚಿನ್ನು ರಾಯನೇಡಮ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ರಾಜಗೊಂಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ , ಬೀದರ ರವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಕನ್ವರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ರಾಯಸಿತಮ ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ರಾಜಗೊಂಡ, ಸಾ: ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ಬೀದರ ಇತನು ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಹೀರಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕನ್ವರ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಬೀದರ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕನ್ವರನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಲಾರಿ ಟೈರ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಸೊಂಟದ ಕರಳು ಪೂರ್ತಿ ಹೋರ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/2016, PÀ®A 363 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ C¥ÁàªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ ZÀAzÀgÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¼ÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄUÀ¤UÉ Hl ªÀiÁr¹zÁUÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¨ÁgÉ ºÀtÄÚ w£ÀÄßvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀ ¨ÁgÉ ºÀtÄÚ w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ eÁ£ÀĨÁ PÁmÉPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀgÀgÁªÀ FvÀ¤UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÁgÉ ºÀtÄÚ ºÀuÁÚVªÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ZÀAzÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀÝjAzÀ eÁ£ÀĨÁgÀªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉüÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¨ÁgÉ ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ZÀAzÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwUÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ §A¢zÁ£É K£ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ºÉAqÀw E£ÀÆß §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÀÄUÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À §zÀ¯ÁV ºÀA¢PÉÃgÁ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹gÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ J¯Áè PÀqÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ZÀAzÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj C¥ÁàªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À EvÀ£À DvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) ªÀAiÀÄ: 05 ªÀµÀð, 2) JvÀÛgÀ 3 ¦üÃl 1 EAZÀ, 3) zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, 4) UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, 5) ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ nà ±Àlð ºÁUÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É, 6) ªÀÄgÁp ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 204/2016, ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 29-12-2016 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೇಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಿ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಸತೀಷ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪುಟಾಣೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ, 2) ಬಾಬುಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಜೀರಸಾಬ ತಿಲ್ಲಾಪೂರೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮುತಂಗಿ ಹಾಗೂ 3) ಮಹ್ಮದ ಇಸುಫ್ ತಂದೆ ಮೆತಾಬಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಸರಕಾರದ ಲೈಸನ್ಸ ಇದೇಯಾ ಅಂತ ವಿಚರಾಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1) 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 2) ನಗದು 1800/- ರೂ. ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ÃlgÀ vÀAzÉ ¹ÃªÀÄ£ï fêÀ£ÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: alÖUÀÄ¥Á, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¦üð¥sï vÀAzÉ ¹ÃªÀÄ£ï EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÀA. PÉJ-38/J¸ï-8776 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ J£ï.JZï-09 gÉÆÃr¤AzÀ alÖUÀÄ¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ ²ÃªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ 108 CA§Ä¯Éå£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2016, PÀ®A 447, 307, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
CAzÁdÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 191/3 £ÉÃzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀĽzÀÄÝ DzÀgÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-12-2016 gÀAzÀÄ J¼Àî CªÀiÁªÁ¸É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ J®ègÀÆ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV C°è CªÀiÁªÀ¸ÉAiÀÄ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀĽwgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è CdÄð£À EªÀgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 2) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà FvÀ£ÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²æäªÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶ë ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ FvÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïɠºÉÆqÉzÀjAzÀ ºÀ°èUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, C¯Éèà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É d£ÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉà EzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁðzÀ¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 326/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Á® vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄAoÀ¼ÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: QæñÀÑ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ PÀnÖªÀĤ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ±ÀgÀtÄ gÀªÀjUÉ JzÉ£ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Á® ªÀĢãÀ mÉAmï ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉƬģÀ ZÀÄ£ÉߨsÀnÖ FvÀ£ÀÄ CªÀ£À DmÉÆà ¤°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ DmÉÆà vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ DmÉÆà £À» ¤PÀ®vÁ C£ÀÄßvÁÛ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C°, 2) ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C°, 3) ªÉÆé£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C°, 4) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C°, 5) ªÉƬģÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ZÀÄ£ÉߨsÀnÖ, 6) E£ÀÆß EvÀgÀ 5-6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉà ¸Á¯ÉÆà vÀĪÀiï ¯ÉÆAUÉÆPÁ Deï RvÀA PÀgÀvÀÄ CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CgÉà ¸Á¯ÉÆà vÀĪÀiï ºÀªÀiÁgÉ UÀ°èPÉà gÉÆÃqÀ¸Éà DvÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä §®UÀqÉUÉ §rUÉAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, EªÀjUÉ ©r¸À®Ä £ÀgÉñÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ FvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ D¹Ã¥sÀ£ÀÄ CgÉà ¸Á¯Éà vÉÃgÉPÉÆéüà RvÀA PÀgÀvÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÉà §rUɬÄAzÀ £ÀgÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EªÀjUÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀgÉñÀ£À CtÚ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C° PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §®UÀtÂÚÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ J®ègÀÆ EªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄvÁÛ K ¸Á¯ÉÆAPÉÆ PÁlPÉà RvÀA PÀgÀvÉà CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ NuÉAiÀÄ gÉÆúÀ£À @ UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ gÁdÄ al£À½îPÀgï ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ©r¹PÉƼÀîzÉà EzÀÝgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29/12/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೀತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 28/12/2016 ರಂದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಬೆರಬೆಡ ಅಂತಾಅಂದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆತೋಲೆಯಲು  ಬ್ರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ತಲೆಗೆ  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ  ಮಾಡಿ ಜೀವದಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ ಆರೋಪಿತರು ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗಡ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾ// ಇಬ್ಬರೂ ಸೀತನೂರ ಸದರಿ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ವರಿದಯಾದ ಬಗ್ಗೆ .
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29.12.2016 ರಂದು 14:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುನ್ನಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ರಫೀ ವಯಾಃ 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಃ ಗ್ಯಾರೇಜ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬಿ.ಡಿ. ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಇದ್ದು ಈ ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳುವುದೆನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-45-3807 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದೇ ನವಾಜ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಳೆ ನೀರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ  ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 26.12.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನುಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾಸೀನ ಸಹ ಇದ್ದನು, ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ. ಮೊಹ್ಮದ್ ಈತನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿ. 27.12.2016 ರಂದು ಶಹಾಪೂರ ಜೇವರಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರಗಿ-ಶಹಾಪೂರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11.15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೈಡ ಕೊಡಲು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಲಾರಿ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಎಡ ಕೈ ಮಣಿ ಕಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿ ಮುಂದಿನ ಬಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ನು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇವರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು  ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅದೇ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೇಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಡಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-45-3807 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ.