Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 19, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-06-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2014, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 50  ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, G: d£ÀªÁqÁ ¥ÀA¥ï ºË¸ï£À°è ªÁZïªÉÄ£ï PÉ®¸À, ¸Á: d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ d£ÀªÁqÁzÀ ¥ÀA¥ï ºË¹UÉ ºÉÆÃV ¥ÀA¥ï ºË¹£À »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÁUÀ D ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 65-75 DVzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®PÀAoÀ §tÚzÀ CzsÀðzÀµÀÄÖ ºÀjzÀ nÃ-±Àlð EzÀÄÝ, PɼÀUÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉ §mÉÖ EgÀzÉ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¨ÉÆrPÉAiÀiÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®à ¸Àé®à ©½ PÀÆzÀ°zÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ©½ GzÀÝ£ÉAiÀÄ «ÄÃ¸É ºÁUÀÆ ©½ zÁr¬ÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ©üPÀëÄPÀ CxÀªÁ ºÀÄZÀÑ£ÁVgÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 18-06-2014 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¬ÄªÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ vÁeÉÆâÝãÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃuÁ UÀ°è §ªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÀgÀ«Ã£À UÀAqÀ £À¬ÄªÉÆ¢ÝãÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁð «dAiÀÄ ¥Ánïï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAiÀÄÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀjAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-05-2014 gÀAzÀÄ ¹«¯ï D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁR°¹ CA¢¤AzÀ aQvÉì ¤qÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-05-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀzÉ ªÉÄ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/20104, PÀ®A 20(©), (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2014 gÀAzÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ ©ÃzÀgÀ-PÀAzÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÉƧâgÀ aîUÀ¼À°è UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ f.J¸ï. ©gÁzÁgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ-PÀAzÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ©æqÀÓ£ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ PÀAzÀUÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §½ MAzÀÄ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ UÉƧâgÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ aîUÀ¼À°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä EªÀÅUÀ¼À°è UÁAeÁ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁgÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ ºÁUÀÆ 2) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 J¸ï.J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-1690, 3) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. -10/Dgï-7348, 4) MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 800/- gÀÆ., 5) MAzÀÄ PÁ§ð£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 1000/- gÀÆ., 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ZÀºÁét, ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ (©), 2) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ ZÀºÁét, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, 3) ±ÁæªÀt vÀAzÉ ²æÃZÀAzÀæ ZÀºÁét, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2014, PÀ®A 420, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁªÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄtf(PÉ) gÀªÀgÀÄ ºÀÄtf(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DPÀ¼ÀÄ ¯ÉÆãÀ PÉÆqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è DPÀ¼ÀÄ ¯ÉÆãÀ ºÁQ ¸ÀzÀj ¯ÉÆãÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÉÆÃqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ, 2) ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁgÀ  E§âgÀÆ ¸Á: ºÀÄtf(PÉ) EªÀj§âgÀÆ PÀÆr PÉ.«.PÉ CfðAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À §gÉzÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆ CAn¹ DPÀ¼ÀÄ Rj¢UÉAzÀÄ 6,665/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ 6,665/- gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-06-14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00. ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಮೊಗಲಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ-ಸೀತನೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಘಟಕದ ಫ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ. ಯು.ಶರಣಪ್ಪ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 6,850/- ರೂಪಾಯಿ, ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಪಡಿತರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ  ಬಳಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದ 13 ಟ್ಯಾಂಕರ ಜಪ್ತಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16.06.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.55 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ KIADB ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಐಓಸಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಟರ್ಮಿನಲನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎದುರಗಡೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಗಳ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನದ ಟ್ಯಾಂಕಗಳು   ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನ್ಯ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸುಮಾರು 65 ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಗಳ ಇಂಧನದ ಸೈಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೀಟರ ಇಂಧನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೀಸಲಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಗಳ ಇಂಧನದ ಸೈಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ   ಸದರಿ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಗಳ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ  ಡಿಜೈಲ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಪಡಿತರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ಹಾಜರು ಇರದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೀಗವನ್ನು ತೆರೆದು  ಅದರಲ್ಲಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಅನುಸಾರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 17.06.2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18.06.2014 ರಂದು  ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೂರುನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂದೋಳ ಮಠ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮನೆ ಭಸ್ಮ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡೆದಮನಿ ಸಾ: ಬಡದಾಳ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಟ್ ಸಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಬಟ್ಟೆ, ನಗದು ಹಣ, ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,50,000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಾವತಿ ಇವರು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal District CrimesPÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2014 PÀ®A,419,420,468 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21-04-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 37/14 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-1989 gÀAzÀÄ DgÉÆæü £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ »gÉêÀÄPÀwð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 09 E¸Áì J PÉëÃvÁæ 07 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ, Rjâ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀUÁðªÀ£É DVgÀĪÀÅ¢®è. DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-03-2006 gÀAzÀÄ G½zÀ DgÉÆægÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj DgÉÆæü £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȵÀ×¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀĵÀÖV G¥À-£ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üüAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2014 PÀ®A,419,420,468   L¦¹
¢£ÁAPÀ 21-04-2014 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀÄ £ÁUÀgÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 30 E¸Áì 2/ §.¦-02 PÉëÃvÀæ 01 JPÀgÉ 06 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÀqÉUÉ UÀƼÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÁUÀ HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä d«Ää£À ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉPÉ vÀUɹzÁUÀ DgÉÆæü £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ£À SÉÆÃnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr zÁ£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå gÁdå¥Á®gÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV JAzÀÄ DgÉÆæü £ÀA 01 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 19-06-2001 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢ü ªÀÄÄzÁæAPÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß vÀÄA© vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 02 SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. »UÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ SÉÆÃnÖ £ÉÆÃAzÁt ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 110/2014 PÀ®A,447,323,354,504,506 R/W 34   L¦¹
¢: 18-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ DzÉñÀ £ÀA§gï 65/2014 ¢£ÁAPÀ 12-04-2014 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä vÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á.ªÀtUÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 150 E¸Áì 2 £ÉÃzÀÝgÀ 08 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ, d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÀPÀÌ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼Àî ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ¼ÀîzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj G¸ÀÄPÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ   D G¸ÀÄPÀ£ÀÄß lgÁåPÀlgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è  ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ mÁæöåPÀÖgï wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è eÁqÀÄ ©zÀÄÝ d«ÄãÀÄ UÀnÖ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ dAn ªÀiÁ°ÃPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¨ÁÓzÁgÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É.     
       ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DªÁZÀåªÁV ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä d«Ää£À°è ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼ï DAiÀÄÄÛ CAvÁ  ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÉÄÊUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÉÄÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ  E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁgÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üüAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 184/2014 PÀ®A, 87 PÉ.¦. DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 18-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ºÀ¼Éà ¹£ÉêÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ  DgÉÆævÀgÀ  ¥ÉÊQÀ 1 jAzÁ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ  DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ- 2500=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.