Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 17, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-03-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜgÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉArAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 287, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ 6 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ RlPÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ a®±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÉè gÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀqÉè gÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ºÉÆ£Àᬐ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ªÀIJ¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ JµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ¨ÉÃPÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ EqÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀqÉè gÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß CªÁUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ bÀ¤ßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ Dr¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ºÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉè PÀrUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV gÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀ PÀÄzÀ®Ä ¨É°ÖUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ PÀÄzÀ®Ä J¯Áè ºÉÆÃV vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ªÀiÁvÀæ PÁtĸÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV »A§¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ,. ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, EzÀjAzÀ gÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀgÀ£À¼Éî, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄqÀUÀ½, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 498(J), 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ¢°Ã¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ °A¨Áf PÁA§¼É ¸Á : ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå : «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è zsÀªÀäð ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉaiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¥Àæ¢Ã¥ï ªÀaiÀÄ : 11 ªÀµÀð, ¸ÀA¢Ã¥ï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀðzÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, FUÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉ®àgï CavÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ¢°Ã¥ï EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀgÉÆAzÉUÉ KPÉ ? ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý CavÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÁÝ£É, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁV ºÀt §A¢zÀÄÝ, E£ÀÆß 10,000/- gÀÆ §gÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ UÀ°èAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á : «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀ 10,000/- gÀÆ §A¢gÀÄvÀÛªÉ ¤ªÀÄä ¨ÁåAQ£À ¥Á¸ï §ÄPï PÉÆr CAvÀ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÄ£ÀUÉ §AzÀÄ UÉÆÃ¥Á¼À EvÀ£ÀÄ KPÉ ? §A¢zÁÝ£ÉazÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄÆUÀÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504 eÉÆvÉ 149 ªÀÄvÀÄÛ ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï qÁåªÉÄÃeï lÄ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð 1982 :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt gÀrØ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V ºÁUÀÄ ªÀĺÁgÁd vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÁUÀÄ ªÀÄwÛvÀÛgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸À§-¸ÉÖõÀ£À PÉ.¦.n.¹.J¯ï ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î £ÉÃzÀgÀ UÉÃl vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Àæ¨sÁj Q. EA. PÉ.¦.n.¹.J®. ±ÁSÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr, PÀAmÉÆæî gÀƪÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £Á®ÄÌ PÀÄað ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ mÉð¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÀgÀ EªÀgÀ Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÉ jÃw PÀAmÉÆæî ¥Áå£É®£À ¹éZÀÑ£ÀÄß CqÀØ¢rØ wgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013, PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ zsÀÆ¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ£Á¨Á¬Ä vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð 8 wAUÀ¼ÀÄ, EªÀ½UÉ DgÉÆæ C¥sÀ¸ÀgÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ RÄgÉʶ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ¸ÀÛVj, ZÁAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013, PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Éâ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. C²é¤ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ EªÀ¼ÉƧâ¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. C²éä EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ HjUÉ §A¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄ §UÉÎ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÉüÀ®Ä gÁeÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉÆà £ÀªÀÄUÀÆ PÀÆqÁ UÉÆwÛ®è, £ÁªÀÅ PÀÆqÁ CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013, PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀiÁ¯Á ©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀjÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀQÃgÀ (ªÀÄĹèA), ¸Á: zsÀĪÀÄä¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄúɧƧ µÁ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É C¨ï ªÀÄÄeÉ fAzÀV §¸ï ºÉÆÃUÀ¬Ä, JPï §ZÁÑ ¥ÉÊzÁPÀgÉ, C¨ï ªÉÄÊ ªÀÄgÀvÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÁAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ JgÀqÀÆ UÀ®èPÉÌ, PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀªÀgÉUÉ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀgÁªÀ vÀAzÉ ®QëöätgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¨sÀdgÀAUÀ vÁAqÁªÀÄ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÀªÉïÁ PÀ§Äâ PàrzÀÄ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-25/©-6807 £ÉÃzÀgÀ°è Q±À£À, ¸ÉõÀgÁªÀ, §QëgÁªÀÄ, gÁªÀÄgÁªÀ UÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA© ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀiÁd UÀÄwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯Á®¥Áà ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉääÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, Q±À£À EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ±ÉµÀgÁªÀ EvÀ£À §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÀQëgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁªÀÅ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ §UÀ®°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 420 L¦¹ :-
gÀªÉÄñÀ ¥Á¸Áé£À ¸Á: £ÁªÀzÀV ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ««zÀÄÝzÉÆñÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ, £Á£ÀÄ ¤ªÉÄäîèjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è PÉ®¸À PÉÆÃr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀıÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ UÁzÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ©üªÀÄ £ÀUÀgÀ £ÀA©¹gÀÄvÁÛ£É, ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ 20,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉÃ®è ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¹éÃ¥ÀgÀ PÉ®¸À PÉÆÃqÀĪÀŸÀÄzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä 10,000/- gÀÆ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ 10,000/- gÀÆ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ M¦à CªÀ¤UÉ 2010 £Éà ¸Á°£À°è 10,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß 1) GvÀÛªÀÄ vÀAZÀzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, 2) PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀægÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄRzÀ°è ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, CzÉ jÃwAiÀiÁV ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ UÀ°èAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉ jÃw ¸ÀļÀÄî D±Áé¸À£É ¤Ãr ¥ÀæwAiÉÆçâjAzÀ®Ä 10,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ DgÉÆÃEAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §½PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃr¹gÀĪÀÅ¢®è, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ PÉ®¸ÀªÀ£ÀzÀgÀÄ PÉÆÃqÀÄ E®èªÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ §AtzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ jwAiÀÄ°è ªÉÆøÀ ºÉÆÃVgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ 1) PÁAvÀªÀiÁä UÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ, 2) ¸ÀIJ®ªÀiÁä UÀAqÀ ²gÉÆêÀÄtÂ, 3) ¢Ã®¥À vÀAzÉ ±ÀgÉÆêÀÄtÂ, 4) ¸À¥À£Á UÀAqÀ ¢Ã°¥À, 5) ®Qëöä UÀAqÀ C¤Ã®, 6) ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî, 7) ®vÁ UÀAqÀ fêÀ£À, 8) fêÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 9) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, 10) J¸ÁÛç UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, 11) PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, 12) ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 13) ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À, 14) ¥ÀAZÀ²¯Á UÀAqÀ zsÀ£Áf, 15) ¦APÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 16) ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼À, 17) gÀÄvÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd, 18) gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, 19) ±ÉñÁªÀiÁä vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 20) ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ zÀ¸ÀgÀxÀ, 21) CA§zÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 22) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 23) ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ, 24) gÀAd£Á vÀAzÉ PÀ®è¥Àà, 25) D±Á®vÁ vÀAzÉ «oÀ®, 26) gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, 27) jÃmÁ UÀAqÀ gÀ«, 28) gÀ« vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® J®ègÀÄ ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 29) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät, 30) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ, 31) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 32) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 33) ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ ®Qëöät ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ, 34) ¸ÀvÁåªÀw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, 35) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ, 36) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät d®¹AUÉ ºÁUÀÆ 37) vÁ£Áf vÀAzÉ eÁÕ£ÉƨÁ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀÄ) £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀ°è®è, DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä ¥Á±Áé£À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÀÄ §gÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀæwAiÉÆçâjUÉ 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ 38 d£ÀgÀ MlÄÖ ºÀt 3,80,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃr¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀÆqÀ ªÁ¥À¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2013, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÀzÁ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄtf(J) EªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀ zÁ¨ÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ M¼ÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆaÑPÉÆAqÀ gÀUïÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ, ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉúÉÆõÀ DVgÀÄvÁÛgÉ, zÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ §dgÀAUÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹzÁUÀ CªÀgÀÄ zÁ¨ÁPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ zÁ¨ÁPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆõÀ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA ªÀÄÆgÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ, MAzÀÄ ªÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃl ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¤AiÀiÁ£À eÉé£À°èzÀÝ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 1,02,000/- gÀÆ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É gÀUïÎ ºÁQ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ PɼÀV£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ºÁ®« 65 ªÀµÀð ,PÀÄgÀÄ«£À ±ÉnÖ ªÀÄ£ÉUÉPÀ¸À® ¸Á: PÀÄgÀħgÀ Nt ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀħzÀæªÀÄä G¥sÀð ¸ÀĪÀtð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÀÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÁ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ZÁ½ ©qÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15-3-13 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦ü¸ÀÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß JAzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 17-3-13 gÀ gÁwæ 0030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ C.¸ÀA 32/2012 PÀ®A 498 (J) 302 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¦JªÀiï¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï vÉÆÃlzï , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ , ¸Á: ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü E§âgÀÄ EzÁÝUÀ 1) gÁdªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) eÁ«Ãzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï , 3) ªÀÄzÀgï , 4) ºÀ¸Éãï , 5) ªÀÄ°è . PÀæ.¸ÀA. 02 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄUÀÆr UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzïgÀ¦üAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦üUÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£Éß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ §ºÀ¼Á ªÀiÁvÁr¢ CAvÁ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀĺÀwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A: 143,147,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


 

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ1)    ªÀĺÁ°AUÀ, ªÁqÀð £ÀA.35 gÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ2)   ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå3)    zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ4)   £ÁUÀgÁd5)   ¤Ã¯ÉñÀ6)   £À«Ã£ï7)   gÀ« PÀÄ®ÌtÂð8)   VjñÀ9)   §AqÉ¥Àà  ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ  J®ègÀÆ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èPÀnÖUÉ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ gÁªÉÄñÀégÀ J£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ¢ÝÃj £ÀªÀÄUÉ ¸À¥ÉÆÃmÁärgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄÝ C®èzÉ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁr gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄj¸Áé«Ä  vÀAzÉ  w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð  eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÀ£Àß ªÉÄ£ÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ PÉýzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è F ¢£À CmÉÆà ¨ÁrUÉUÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ K£À¯Éà ªÀÄj¸Áé«Ä PÀgÉzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §ÄªÀÅ¢®èªÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. CAvÀvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw AiÀÄÄ ¸ÀºÁ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀÄ E®è CAvÁ w½¹zÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÄÝ EzÀÀjAzÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. CµÀÖgÀ°è E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀºÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Àß £ÀA: 69/2013PÀ®A: 323, 326, 504  ¸À»vÀ L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, 20ªÀµÀð, zÉë £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj gÁdÄ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ `¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, EµÀÄÖ gÁwæAiÀÄ°è E°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj E°è AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É EzÉ CAvÁ E¢ÝÃj? E°è ¤ªÀÄäzÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À'' CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ``K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è §ºÀ¼À DVzÉ. £ÀªÀÄä£Éß AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉüÀÄwÛÃj K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É'' CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:33/2013 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

                         ¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ©ÃgÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ¸Á: »gÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñï vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ï , ªÀAiÀÄ:22ªÀ, eÁ: UÁtÂUÉÃgï, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á:»gÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ. ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ®AUÁ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤AzÉãÀÄ ¸ÀÄzÉÝ¯É zÉÆqÀØzÁV £ÁåAiÀÄ ºÉüÁPÀ §A¢zÉÝãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ°UɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzɯÉUÉ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA51/2013 PÀ®A: 504,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:43ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ SÁ¸Á vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¨ÉÃgÁ¨ÉÃUÀA½UÉ ®UÀߪÁV 9 wAUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ , 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¨sÁðªÀw EzÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ dégÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ anUÉÃgï NtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:17-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ . 


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï ¸Á¢ÃSï vÀAzÉ C§Äݯï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ. 36 JA.1081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ v£Àß fÃ¥ï £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥Áå¸ÉAdgï E½¸À®Ä gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ.36 J¥sï 558 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¥Á¢vÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß fæUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è 11 ¥Áå¸ÉAdgï UÀ½UÉ §A©üÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ,CzÀgÀ°è 55 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ¨sÁj gÀPÀÛ gÀPÀÛvÀ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2013 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2013 gÀAzÀÄ 92 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಕ್ಕಳಕರ ಸಾ:ಕುನ್ನಿ ದೌಡ್ಡಿ ಮರಗಮ್ಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:16-03-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಣೋಜಿ ಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆತನ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಿರೀಶ ತಂದೆ  ಭೀಮಣ್ಣ ಇತನು ಫೊನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ನಾಗರಾಜ  ಇತನು ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಂಚಿ ಮುರಿದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ  ನಾಗರಾಜ ಇತನಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ ಬಡೆದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ ನೀವು ಕೂಡಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಾಗರಾಜ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು , ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾತಿಯಾಗದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗರಾಜ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಂಚಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆತನ ಆಣ್ಣನಾದ ಸುಭಾಶ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 137/2013 ಕಲಂ, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:16-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ – ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಸಾಬ್ತಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ,ಎಸ್. ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರುಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಡಿಸಿಐಬಿ  ಘಟಕ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಡಿಎಸಬಿ ಘಟಕ ರವರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಎ.ಎಸ.ಐ ನಿಂಗಪ್ಪಾ, ದತ್ತಾತ್ರಯ, ಬಸವರಾಜ, ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಗಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ, ಅಣ್ಣಾರಾವ, ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಬೆಳ್ಳಿ , ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಎ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಅಣ್ಣರಾಯ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ, ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ರವರು  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ 11 ಜನ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶ್ರೀ, ನಂದು ತಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಸಾಹುಮನಾಬಾದ  ಹಾ:ಕೆ.ಕೆನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಬೇಕರಿ ಕೆಲಸ ಸಾರಫೀಕ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಡಿ :ಹೋಟಲ ಕೆಲಸ ಸಾಕಪನೂರ, ಫಯಾಜ ತಂದೆ ಲಿಯಾಖತ ಅಲಿ  ಆಟೋ ಚಾಲಕ  ಸಾ ಉಮರ ಕಾಲನಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಿರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಕಪನೂರ,  ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ ಸಾರಫೀಕ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಮಹ್ಮದ ಜಾನಿ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಖುರೇಷಿ ಸಾ:ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಸೂಲ್ ಸಾ:ಫಾತೀಮಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಮುಜೀಬ ತಂದೆ ವಲಿವುದ್ದಿನ ಅಂಕಲ್ ಸಾರಫೀಕ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ  ಸಾಕಪನೂರ,  ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಡಿ ಸಾಕಪನೂರ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3055-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 6 ಮೋಬೈಲ್, ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು  ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ  ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 138/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ದಿನಾಂಕ: 15-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಭಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊಸ್ಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಾಣಪ್ಪ ತಂದೆ  ಬಸವರಾಜ ಹೋಳಕರ ಸಾ:ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ  ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಚೆನ್ನವೀರ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:13-03-2013 ರಂದು ಈಶ್ವರ, ಗುಂಡಪ್ಫಾ ರವರ ಸಂಗಡ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಫಾ ಕೋಟನೂರ ರವರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ರವರ ಪರ್ಸಿ ತುಂಬು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಗ್ಗನಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರ್ಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೆಎ-39/ಟಿ-2526 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ  ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಕೋಟನೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಚೆನ್ನವೀರ ಇತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಬಲಗಾಳು ಮುರಿದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಚನ್ನವೀರನಿಗೆ ಇತನಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೋಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಸಾ|| ಹರಕಂಚಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 31/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವು:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ;ಶ್ರೀ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಬೀರನವರ ಸಾ|| ನಾಗೂರ ರವರು ತನಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸುನೀಲ ಅಂತಾ ಕೊನೆಯವನು 18 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೆ ಕಣಕಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸುನೀಲ ಇತನು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವ ಸಂಬಂಧ ಕಣಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚರ್  ಅಂತಾ ಚೀರಿ ತನ್ನಗೆ ಹಾವು ಕಡಿಯಿತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು, ಆಗ ಆ ಹಾವು ಕೂಡಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಉಂಗುರು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ರಕ್ತ ಸೊರುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೇದಿಕ ಔಷದ ಕೊಡಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-45 ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.  ಅಂತಾ ಶಿವಶರಣಪ್ಫಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಎ,ಎಸ್,ಐ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ ಯು,ಡಿ,ಅರ್,ನಂ:01/2013 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಅರ್,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,