Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 13, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà gÀAUÀ¥Àà @ gÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 12 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G «zÁåyð  ¸Á ¹A¥ÀvÉUÉÃgÁ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 ªÉÊ 5894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ gÉÆÃr£À°è EgÀĪÀ ±ÉAV£À ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¹A¥ÀvÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤zsÀ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÁ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËgÀA¥ÉlzÀ ªÁ°äQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV PɼÀUÀqÉUÉ ©¢ÝzÀÄÝ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦gÁå¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁªÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À §® ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ, §® JzÉAiÀÄ §ÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ , JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »A§¢UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  05/2014 PÀ®A:279,337 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀÄ.®Qëöäà vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀ-16 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á-eÉÊ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ದಿ: 12/04/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಜಲಾಲ್ ತಂದೆ ಬಾಷ ಈತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್‌ದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೈಬಿಡು ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರೋಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಗ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಮತ್ತು ಕೈಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಬ್ಯಾಗಾರ ಸೂಳೇ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತನಗೆ ಚಿಲ್ಲರೇ ಸೂಳೇ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.110/14 ಕಲಂ 354,504,323,506 ಐಪಿಸಿ & 3(1)(X)(XI) SC/ST ACT ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ದಿ.12-04-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾರಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À/ QgÁtªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÁgÀ§AqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« (NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಕೀರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಜು ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಜಲಗೇರಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಾರೋಪಿತನು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು 180 JA.J¯ï.£À 288-Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ     C.Q.gÀÆ. 13,82400=00  À   2] 180 JA.J¯ï.£À 144-N.n. ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  C.Q.gÀÆ. 8064=00       3] 90 JA.J¯ï.£À  480-PÀè¨ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ       C.Q.gÀÆ.  9600=003)             4)330 JA.J®.£À   120£ÁPËl n£À ©ÃAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ          C.Q.gÀÆ.  6840=00   5] 90 JA.J¯ï.£À  192- JA.¹ gÀªÀiï ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ   C.Q.gÀÆ.  6528=00     6] 650 JA.J¯ï.£À 48- £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ       C.Q.gÀÆ.  4320=00    7] 650 JA.J¯ï.£À 24- PÉ.J¦üâÃAiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ         C.Q.gÀÆ.  2040=00    J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 51,216=00    [ MlÄÖ 225-°ÃlgÀ, ] ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ  £ÀAvÀgÀ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆÁzsÁIÄzÀ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁu UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2014 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 12-04-2014 ರಂದು 6-10 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ PÀÄ£ÀßlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð eÁ: E½ÃUÉgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄð£À CgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ) 90 JA.J¯ï £À 45 eÁºÀ£ïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 900/2) 90 JA.J¯ï. £À 17 N.¹ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 500/-3) 180 JA.J¯ï.£À  16 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄgÀÆ.1600/-  J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ -     8,460  Ltr    ªÀÄzsÀåªÀżÀî ¨Ál°UÀ¼ÀÄ.    C.Q 3000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A: 32,34, PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï   ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£ï±Á¥ïzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA,J¯ï£À 80 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ  MlÄÖ 14 Ltr 400ML               W/r 3840 /-    ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ  DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2014 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

         ¢£ÁAPÀ.12.4.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É½îºÁ¼À ZÉPï ¥ÉÆøÀÖzÀ°è ¦gÁå¢ü J.J¸ï.L CªÀiÁ£ÀįÁèSÁ£ï ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.vÀAqÀzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢üñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ-¦.¹-320,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ-¦.¹.-592, ºÉÆêÀiï UÁqÀð gÁd±ÉÃRgÀ £ÀA.767, gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÀV PÀAqÀÄ ¯Áj 1) £ÀA.-21/n.qÀ§Æè.-2926 ¤°è¹, ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî 480 ¸ÀPÀÌgÉ aî C.Q.gÀÆ.7,20,000/- ¸ÀPÀÌgÉ aîzÀ EzÀÄÝ ¥ÀgÀªÁ¤VAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ, D zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¯Áj 2) £ÀA.J¦.-21/nªÉÊ-3789 ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ 440 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,60,000/- PÉüÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ, D zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè, E§âgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÉýzÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä EzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUï UÀ¼À MlÄÖ C.Q. gÀÆ: 29,80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß & ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A.171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

                ¢£ÁAPÀ 12.04.2014 gÀAzÀÄ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©¹ £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï, wãÀPÀA¢¯ï, ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉÃðmï, §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqɸÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ, DzÀgÉ 1] ²ªÀ±ÀAPÀgï ªÀQîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²Ãð ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ2] ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹, ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï¢AzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ, ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ, §mÉÖ §eÁgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÁ¥sï§eÁgÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï. zsÀªÉÄÃðAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ mË£ï ¥Áè¤AUï ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2014 gÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2014 PÀ®A 171(ºÉZï),283, 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-04-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E¹ PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀB12/04/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀABJ¦12«6786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¤gÁmÉ gÀªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£À §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É £ÀqɸÀ®Ä PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¤gÁmÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð, eÁwBªÀÄrªÁ¼À, GB¯Áj ZÁ®PÀ, ¸ÁBºÉÆPÁæuÁ (©) vÁB, fB ©ÃzÀgÀ EzÀÄÝ ¯Áj £ÀAB J¦12«6786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sï ¸ÁBDUÁ¥ÀÄgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EgÀÄvÁÛ£É CAvÀÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ’’ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ï¹J¸ï¹ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ¥sÀÄqï ¹«¯ï ¸À¥ÁèAiÀiï PÁ¥ÉÆÃðgɱÀ£ï 2013-2014 CAvÀ §gÉzÀ 50 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî CAzÁdÄ 200 aîUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À CA.QB62000/- gÀÆ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ CA.QB400000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁV

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E¹ PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀB 12/04/2014 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀAB JªÀiïºÉZï25¦5574 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ïºÉZï9 PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¤gÁmÉ gÀªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£À §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É £ÀqɸÀ®Ä PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃR ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ ±ÉÃR AiÀiÁ¹£ï ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð, GB¯Áj ZÁ®PÀ & ¯Áj £ÀAB JªÀiïºÉZï25¦5574 £ÉÃzÀÝgï ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÁB ªÀÄÄ¤ì ¥Áèmï GªÀÄäUÁð CAvÀÀ w½¹ ’’vÁ£ÀÄ ¯Áj £ÀAB JªÀiïºÉZï25¦5574 £ÉÃzÀÝgÀ°è GªÀÄäUÁð ¢AzÀ UÉÆâü ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ UÉÆâü ¸ÁV¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ/zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è. UÉÆâüAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãɒ’ CAvÀ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¯Áj £ÀAB JªÀiïºÉZï25¦5574 C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ aîUÀ¼À°è UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀzÀ ºÁUÉ ºÉÆ°zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw aîªÀÅ CAzÁdÄ 100 PÉf vÀÆPÀªÀżÀîzÁÝVzÀÄÝ MlÄÖ 95 aîUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À CA.QB60,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀAB JªÀiïºÉZï25¦5574 £ÉÃzÀÄÝ CA.QB5,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 47/2014 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ qÁ: D£ÀAzÀ vÀAzÉ zsÉÆüÀ¥Áà ¥Ánî ¥À±ÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥À±ÀÄ aQvÁì®AiÀÄ gÁeÉÆüÁ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ-47 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwAiÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ²æà «ÄgÀ CdgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ gÀªÀgÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ ¨ÉÊPÀ gÁå° ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉUÁV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ  ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¨ÉÊPÀ gÁå°UÁV µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 ¦.JA UÀAmɬÄAzÀ 9:00 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ 8:50 ¦.JA UÉ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ 9:45 ¦.JA ªÀgÉUÉ £Àqɹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀjAzÀ CfðzÁgÀgÁzÀ «ÄgÀ CdgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë gÀªÀgÀÄ 45 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸À¨sÉ dgÀV¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014 PÀ®A 171(J¥sï) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-04-2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀıÀAiÀiÁ ºÀÆUÁgÀ JQìPÉÃnªï ªÀiÁåf¸ÉÖçl ¥sÁè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ C¸ÉA©è PÁ£À¹ÖAiÉĤì-50 ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ  Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üêÀiÁ£À læ¸ÀÖ £ÀªÀjAzÀ ¨sÀƪÀÄgÀrØ PÁ¯ÉÃf£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸Áé«Ä gÁªÀÄzÉêÀ ¨Á¨Á gÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀ ²©ÃgÀ ºÁUÀÄ gÁµÀÖç ¤ªÀiÁðt ²©gÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄPÁA® 5.00 UÀAmÉUÉ J¥Àðr¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1.00 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¨Á¨Á gÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ¥Éæ¸ï «ÄÃl ªÀiÁr (¹zsÁÝgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ) gÁdQÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¨Á°ÌAiÀÄ°èAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ²©gÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀ PÁgÀt f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃUÀ ²©gÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹ DAiÉÆÃdPÀjUÉ DzÉñÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DAiÉÆÃdPÀgÀÄ (J£ï.r gÁªÀÄwÃgÉ f¯Áè ¥Àæ¨sÁj ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üêÀiÁ£À læ¸ÀÖ ©ÃzÀgÀ) AiÉÆÃUÀ ²©gÀªÀ£ÀÄß J¥Àðr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹©gÀzÀ°è ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ zsÀéd EgÀĪÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. DAiÉÆÃdPÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üêÀiÁ£À læ¸ÀÖ gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014 PÀ®A 32, 38(J) PÉE PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-04-2014 .¸ÀªÀÄAiÀÄ: 0715 UÀAmÉUÉ  DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Áà vÀļÀeÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÀAiÀiÁvÀ ¸Á|| «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹 vÀªÀÄä  ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ¬ÄAzÀ N¯ïØ lªÀjãÀ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï G¼ÀîzÀÄÝ 120 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (mÉmÁæ ¥ÁåPï G¼ÀîzÀÄÝ) C.Q. 6,840/- gÀÆ. 2) QAUï ¦ü±Àgï 650 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 2,400/- gÀÆ. 3) 60 Mjf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 90 JªÀiï.J¯ï G¼ÀîzÀÄÝ (¥Áè¹ÖPï ¨Ál¯ï ) C.Q. 1,500/- gÀÆ. »ÃUÉ  MlÄÖ 10,740/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ PÉñÀªÀ ¹¦¹ 1624 gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ²æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¥ÀÄ ¹AzsÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (©)EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆArzÀÄÝ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-54 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

              
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2014 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀiÁ®Æ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ G// QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀÄ AiÉÆA¢UÉ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÀªÀÄä n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ CdAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆqÀA§®-alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀA§® SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 :00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À ¸ÉÊqï ©lÄÖ £ÀªÀÄä ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ªÉÄð zÀªÀqÉ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CdAiÀÄ FvÀ£À §®PÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/AiÀÄÄ-9067 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ®ÆQ£À PÉÆlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : PÉÆlV vÁ : aAZÉƽî EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ EªÀgÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2014 PÀ®A 324, 504, 448, 376, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CgÀÄt UÀAqÀ ²ªÁf ¨sÉƸÀ¯É ¸Á/ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ¸ÀzÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ¢zÁÝUÀ DgÉÆæ «£Á±À @ §£À¹  vÀAzÉ ¸ÉÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÀ«ÄïÁ¥ÉÆgÉ ¸Á/ OgÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-04-2014 ರಂದು 0915 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕ ನೇಹರು ಗಂಜ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್. 18 ಎಎ 7867 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಎಮ್.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಬಾಲಾಜಿ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹಾಯಿಸಿ ಲಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಬಾಲಾಜಿ ಈತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ,  ಸಾಃ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-04-2014 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ದೈವದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜುಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 3 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 1. ಮಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ 2. ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕೋರಿ 3. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ನಾವಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ  1420- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಫಜಪೂರ ಟಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ದಶರಥ  ತಂದೆ  ಯಂಕಪ್ಪಾ  ನಾಟಿಕಾರ ಸಾಃ ಉಡುಗಿ ತಾಃ ಸೇಡಂ ಇವರು ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣಾ ದಂಡಗುಂಡ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಬಡಿದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ಆಪರೇಟರನಾದ ಶಹಾಬೊದ್ದಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮರಿಯಣ್ಣ ದಂಡಗುಂಡ ಮತ್ತು ತಾಜೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಹಮೀದ್ ಖುರೇಶಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಬಸವರಾಜ ದಂಡಗುಂಡ ಇತನು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಖಲಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal District CrimesUÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹. 187
¢£ÁAPÀ: 12-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ UÀzÉÝUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²æêÀÄw gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr £É®Äè PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀqÀØgÀºÀnÖ-DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀtÚ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÁí¼À PÀqÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÁå¼À EªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/qÀ§Æèöå-8655 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqÉUÉ §gÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨ÁUÀ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæªÀÄä E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ §®UÀqÉ vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæªÀÄä EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÁå¼À EªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À £À¹ðAUï ºÉÆêÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ CmÉÆà £ÀA§gï ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÁå¼À EªÀjAzÀ PÉ.J-37/ 5747 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt ªÉÊzÀågÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ FUÀÀ vÀqÀªÁV F £À£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5747 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.